Aktualności

Zgodnie z założeniami działu Informacje dodatkowe, dostępne są tutaj następujące informacje:

Powyższe treści staramy się na bieżąco aktualizować, do aktualnie obowiązujących wartości. Ostrzegamy, że nie staramy się konkurować w tym zakresie ze specjalnymi serwisami z tego typu informacji, dlatego zamieszczamy poniżej Istotne adresy WWW, gdzie wszelkie tego typu informacje są zawarte i sami z nich korzystamy..
Dalsze tematy, to informacje (prawie ?) zawsze aktualne:

Dział "Problemy" z poprzedniej wersji naszego serwisu, gdzie staraliśmy się odpowiadać na najczęściej zadawane pytania oraz wyjaśniać różnego rodzaju nowości prawa gospodarczego, to kolejne istotne zagadnienia. Obecnie te, jak i dziesiątki innych umieściliśmy w pomocy kontekstowej Systemu XL, a jeszcze szerzej w przygotowywanym Multimedialnym podręczniku księgowości i informatyki. W miarę upływu czasu, niektóre z poniższych tematów zostaną usunięte (np. informacje o "nowej" ustawie VAT).

Początek serwisu Powrót do informacji dodatkowych


Aktualne stawki ZUS - z serwisu www.zus.pl

W 2014 roku. dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych i osób z nimi współpracujących, - kwota zadeklarowana do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy nie może być niższa niż 2247,60 zł składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być niższa, (za luty - grudzień):

Rodzaj składki konto Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne **
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
716,99 zł    661,92 zł
Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
270,40 zł 270,40 zł
Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
55,07 zł 55,07 zł

W 2014 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie niższa niż 3004,48 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2013 r., włącznie z wypłatami z zysku).
Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2014 r., począwszy od składek należnych od dnia 1stycznia 2014 r., nie może być niższa niż:

W 2013 roku. dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych i osób z nimi współpracujących, - kwota zadeklarowana do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy nie może być niższa niż 2227,80 zł składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być niższa, (za luty - grudzień):

Rodzaj składki konto Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne **
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
710,67 zł   656,09 zł
Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
261,73 zł 261,73 zł
Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
54,58 zł 54,58 zł

W 2013 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie niższa niż 2908,13 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2013 r., włącznie z wypłatami z zysku).
Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2013 r., począwszy od składek należnych od dnia 1stycznia 2013 r., nie może być niższa niż:

Składka na Fundusz Pracy w 2012 r. nie może być niższa niż:

W 2012 roku. dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych i osób z nimi współpracujących, - kwota zadeklarowana do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy nie może być niższa niż 2115,60składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być niższa, (za luty - grudzień):

Rodzaj składki konto Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne **
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
669,38 zł 617,55zł
Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
254,55 z 254,55 z
Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
51,83 zł 51,83 zł

W 2012 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie niższa niż 2828,31 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2010 r., włącznie z wypłatami z zysku).
Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2012 r., począwszy od składek należnych od dnia 1stycznia 2012 r., nie może być niższa niż:

Składka na Fundusz Pracy w 2012 r. nie może być niższa niż:

 

W 2011 roku. dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych i osób z nimi współpracujących, - kwota zadeklarowana do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy nie może być niższa niż 2015,40

składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być niższa:

Rodzaj składki konto Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne **
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
597,37 zł 547,99zł
Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
243,39 zł 243,39 zł
Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
49,38 zł 49,38 zł

W 2011 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie niższa niż 2704,31 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2010 r., włącznie z wypłatami z zysku).
Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2011 r., począwszy od składek należnych od dnia 1stycznia 2011 r., nie może być niższa niż:

Składka na Fundusz Pracy w 2011 r. nie może być niższa niż:


Rok 2016 - deklaracja VAT-7

 

marzec 2016

Kolejna nowa deklaracja VAT-7 (16), wprowadza na pierwszej stronie kolejne nowe pozycje (3-5 szt.), związane z rozliczeniem dostaw (dawniej to się nazywało sprzedażą), a dotyczy podatku VAT należnego, na drugiej stronie, jedną nową pozycję, związaną z nabyciem (dawniej to się nazywało zakupem), związane z podatkiem naliczonym.
Te nowe pozycje deklaracji VAT nie wypełnia program automatycznie. Są one związane ze specyficznymi rodzajami działalności gospodarczej, które System XL nie będzie obsługiwał.
Z kilkunastoletniego doświadczenia wynika, że pomocy kontekstowej programu nikt nie czyta, więc możemy powiedzieć, że te nowe pozycje są związane z próbą ukrócenia robienia wałków na VAT.

Raczej dla naszej informacji opiszemy te nowe pozycje.
Na drugiej stronie VAT-7, pole 48 ma opis:
Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust.1 ustawy
W ustawie artykuł ten to:
Art. 89b. 1. W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.
Przekładając to na chłopski rozum, gdy kupiłeś, odliczyłeś VAT, nie zapłaciłeś, to zrób korekte - jasne?

Na pierwszej stronie deklaracji VAT-7 są nowe pozycje, które program sam nie obsługuje, a przytoczone niżej opisy i zapisy prawa wyjaśniają chyba dlaczego. Chodzi o to, że to bardzo specyficzne przypadki, które ujęte w programie, całkowicie by zaciemniały obsługę rejestrów VAT dla 99% użytkowników programu.
UWAGA, ponieważ po wszelkich poprawkach ostatnnich lat, już sami gubimy się w poszczególnych rodzajach rejestrów VAT, zwłaszcza po 2014 roku (patrz na różne tematy i opisy pomocy kontekstowej Systemu XL), przy okazji tego nowego wzoru VAT-7 (16), postanowiliśmy uporządkować i przetestować program (kolejny raz) w tym aspekcie - czyli przygotowywania deklaracji VAT-7.
To praca diabelnie nudna i żmudna, którego opisu prawdopodobnie nikt nie przeczyta, czyli bardziej dla siebie i przeprowadzenia testów musimy ją wykonać - trudno!

Na pierwszej stronie VAT-7 - w część C, program nie obsługuje automatycznie następujące pola (pola, które obsługuje opisuje pomoc kontekstow):
Pole 12 poz. C 2, związane z polem 11 - poz. C 2a:

2. Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju

2a. w tym świadczenie usług, o których mowa w art.100 ust.1 pkt.4 ustawy

Art. 100. 1. Podatnicy, o których mowa w art. 15, zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych:

4) usługach, do których stosuje się art. 28b, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, świadczonych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, innych niż zwolnionych od podatku od wartości dodanej lub opodatkowanych stawką 0%, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca

 

Pozycję C2 (pole 11) w programie to opcja VAT poza krajem. Pozycję C 2a pole 12 program nie wypełnia.

 

Pole 14 pozycji C 3a związane z polem 13 pozycji C 3 nie jest obsługiwane.
3. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowana stawką 0%

3.a w tym dostawa towarów, o której mowa a art.129 ustawy

Art. 129. 1. Do dostawy towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu, sprzedawca stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem że:

1) spełnił warunki, o których mowa w art. 127 ust. 4 pkt 1 i 4, oraz

2) przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument określony w art. 128 ust. 2, zawierający potwierdzenie wywozu tych towarów poza terytorium Unii Europejskiej;

3) posiada dokumenty, określone odrębnymi przepisami, potwierdzające dokonanie zwrotu kwoty tego podatku – w przypadku gdy zwrot podatku został dokonany w formie polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej.

2. Otrzymanie przez podatnika itd.

Pozycję C 10 (pola 25, 26) program nie obsługuje bo ich opis jest następujacy:

10. Import towarów, podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy

Art. 33a. 1. W przypadku gdy towary zostaną objęte na terytorium kraju procedurą uproszczoną, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. b lub c rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307), w której okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, podatnik może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.

itd...

 

Dawną pozycję C 11 i C 11a - Import usług itd. - obecnie to dwie pozycje C 11 i C 12, zwiazane z art 28b, podzielone na "od wartości dodanej" - poz C 11, a poz.C 12 - normalny Vat od usług ?

11. Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej , do których stosuje się art.28b ustawy

12. Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art.28b ustawy

Art. 28b. 1. Miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2–4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n. itd.

 

Nie podejmujemy się próby iterpretacji, o co w tym miejscu świadczenia chodzi. Program obsługuje tylko pozycję C 11 poprzez opcję zakupu - dostawy import usług.

 

Dawna poz.C12 - dostawa towarów i usług których płatnikiem jest nabywca - obecnie to poz. C 13, C 14, C 15 - z czego C 13 wypełnia dostawca, a C 14 i C 15 wypełnia nabywca.

13. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art.17 ust.1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca)

14. Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art.17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca)

15. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art.17 ust.1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)
Art. 17. 1. Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne:

1) na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną;

 

5) nabywające towary, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a) dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku dostawy towarów innych niż gaz w systemie gazowym, energia elektryczna w systemie elektroenergetycznym, energia cieplna lub chłodnicza przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,

b) nabywcą jest:

– w przypadku nabycia gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, energii cieplnej lub chłodniczej przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej – podmiot zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4 lub art. 97 ust. 4,

– w pozostałych przypadkach – podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana zgodnie z art. 97 ust. 4,

c) dostawa towarów nie jest dokonywana w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;

 

7) nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, z zastrzeżeniem ust. 1c, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a) dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,

b) nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

c) dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122;

8) nabywające usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. poz. 1223), jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a) usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,

b) usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15;

1a. Przepisy ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 2 stosuje się również, w przypadku gdy usługodawca lub dokonujący dostawy towarów posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, przy czym to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub inne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów, jeżeli usługodawca lub dokonujący dostawy towarów posiada takie inne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, nie uczestniczy w tych transakcjach.

1b. W przypadku gdy podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ustanowiły przedstawiciela podatkowego, itd.

 

Jak widać, z załączonego kawałka ustawy VAT, my nie podejmujemy się jakiejkolwiek interpretacji tych zapisów. Program obsługuje tylko pozycję C 15, czyli pola 34 i 35, poprzez opcje:

przy dostawie - sprzedaży eksport usług, dostawa odwrotne obciążenie

przy nabyciu - zakupie VAT należny, nabycie odwrotne obciążenie

 

Niestety, inaczej nie umiemy tego rozwiązać, bez sztabu prawników, itd. Należało by System XL tworzyć w tym aspekcie od nowa, ale przecież od kilku lat zapowiadana jest nowa ustawa VAT, która ma nie robić idiotów z obywayteli RP i UE.

Początek serwisu Początek aktualności | Powrót do informacji dodatkowych


 

 

W 2010 roku. dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych i osób z nimi współpracujących, - kwota zadeklarowana do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy nie może być niższa niż 1887,60 zł

składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być niższa:

W 2010 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie niższa niż 2592,46 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2009 r., włącznie z wypłatami z zysku).
Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2010 r., począwszy od składek należnych od dnia 1stycznia 2010 r., nie może być niższa niż:

Składka na Fundusz Pracy w 2010 r. nie może być niższa niż:


W 2009 roku. dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych i osób z nimi współpracujących, - kwota zadeklarowana do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy nie może być niższa niż 1915,80 zł.

składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być niższa:

W okresie od marca do grudnia 2009 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób wymienionych w pkt. I i II stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2491,57 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2008 r., włącznie z wypłatami z zysku).
Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2009 r., począwszy od składek należnych od dnia 1 marca 2009 r., nie może być niższa niż:

Składka na Fundusz Pracy w 2009 r. nie może być niższa niż:

W  styczniu i lutym 2009  dla wyżej wymienionych osób kwota zadeklarowana do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie może być niższa niż 2392,76 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne w
styczniu i lutym 2009 r. nie może być niższa niż: 215,35 zł (tj. 9,00%)
Składka na Fundusz Pracy w 
2009 r. nie może być niższa niż: 46,94 zł (tj. 2,45%)


Początek serwisu Początek aktualności | Powrót do informacji dodatkowych


Aktualne stawki podatku PIT

Skala podatkowa na rok 2009/2010/2011//2012/2013

Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi
Ponad Do
- 85 528zł 18 % podstawy obliczenia minus 556,02zł
 85 528zł 14 839,02 + 32 % nadwyżki ponad  85 528zł

Roczny dochód wolny od podatku 3091 zł
Miesięczna kwota zmniejszająca podatek 46,33 zł
Koszty uzyskania z jednego stosunku pracy miesięcznie 111,25 zł
Koszty uzyskania dla dojeżdżających miesięcznie 139,06 zł 

Skala podatkowa na rok 2008

Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi
Ponad Do
- 44490zł 19 % podstawy obliczenia minus 586,85zł
44 490 zł  85 528zł 7 866,25zł + 30 % nadwyżki ponad 44 490zł
85 528 zł - 20 177,65 zł + 40 % nadwyżki ponad 85 528zł

Roczny dochód wolny od podatku 3086,68 zł
Miesięczna kwota zmniejszająca podatek 48,90 zł
Koszty uzyskania z jednego stosunku pracy miesięcznie 111,25 zł
Koszty uzyskania dla dojeżdżających miesięcznie 139,06 zł 

Skala podatkowa na rok 2007

Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi
Ponad Do
- 43 405 zł 19 % podstawy obliczenia minus 572,54zł
43 405 zł  85 528zł 7 674,41zł + 30 % nadwyżki ponad 43 405zł
85 528 zł - 20 311,31 zł + 40 % nadwyżki ponad 85 528zł

Roczny dochód wolny od podatku 3013 zł
Miesięczna kwota zmniejszająca podatek 47,71 zł
Koszty uzyskania z jednego stosunku pracy miesięcznie 108,50 zł
Koszty uzyskania dla dojeżdżających miesięcznie 135,63 zł 

Skala podatkowa na rok 2003/2004/2005/2006

Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi
Ponad Do
- 37 024 zł 19 % podstawy obliczenia minus 530,08zł
37 024 zł 74 048 zł 6504,48zł + 30 % nadwyżki ponad 37 024zł
74 048 zł - 17 611,68 zł + 40 % nadwyżki ponad 74048zł

Kwota wolna od podatku 2789,89

Początek serwisu Początek aktualności | Powrót do informacji dodatkowych


Stan prawny na 1 stycznia 2007, a System XL

Przede wszystkim, pragniemy stwierdzić, że wszelkie zmiany prawa System XL obsługuje. Analizując wszelkie dostępne informacje i interpretacje zmian na dzień 14.02.2007, w kontekście obsługi księgowości firmy, są one związane z dwoma podstawowymi zmianami:

1. Jest zmieniona skala podatkowa, a więc użytkownik w ustawieniach poszczególnych modułów powinien wpisać odpowiednie dane.

2. Znika obowiązek składania comiesięcznych deklaracji podatkowych przez przedsiębiorców (PIT-5, PIT-5L) oraz przez pracodawców, o zaliczkach na podatek dochodowy, pobranych od pracowników (PIT-4).
Uwaga, nadal jednak obowiązuje ich odpowiednie wyliczenie i wpłacenie do US!!!

Dlatego też, istniejące moduły wewnętrzne w programach Systemu XL, służące przygotowaniu, wyliczeniu odpowiednich kwot są potrzebne. Mało tego, są już na www.mf.gov.pl dostępne zupełnie nowe wzory deklaracji (PIT-4R, PIT-8AR), dla rozliczeń rocznych, gdzie będzie konieczne wpisanie tych kwot, z poszczególnych miesięcy roku.

Jest też możliwość wpłacania zaliczek podatkowych kwartalnie, ale należy ten zamiar zgłosić do US w terminie 20 luty 2007 roku.

W przyszłych wersjach Systemu XL, po szczegółowej analizie (np. tych nowych wzorów deklaracji), postaramy się zamieścić nowe funkcje pomocnicze, ułatwiające prace z tymi nowymi pomysłami.

W kontekście pracy modułu Kadry i Płace XL, już od przeszło roku został zmieniony sposób rozliczenia zasiłków społecznych (rodzinnego, opiekuńczego, pielęgnacyjnego). Moduł, na tą zmianę był odporny. Wystarczyło w odpowiednich ustaleniach pracy wyłączyć rozliczanie tych zasiłków, a odpowiednie im kwoty wyzerować.

Przy okazji, chcemy poinformować, że w przyszłych wersjach Systemu XL, nie będą usuwane np. w rozliczeniu płac, kolumna kwoty zasiłku rodzinnego, bo najkrócej wyjaśniając:

1. System XL zawsze (zgodnie z założeniem projektowym) pozwala przeglądać dane z zeszłych lat, a takie usunięcie kolumny by to uniemożliwiało.
2. Nikt nie może zapewnić, że np. w przyszłym roku, ta kolumna znów nie będzie potrzebna. To wynik naszych kilkuletnich doświadczeń. Oto ostatni przykład: w nowej wersji Kadry i Płace XL, jest nowy wzór deklaracji PIT-11. Ponownie wraca się do “starego” pomysłu, że w danych podatnika trzeba umieści jego PESEL.

Jedyne, co przyszłe wersje Systemu XL będą zawierały, to odpowiednie informacje, że te czy inne dane - aktualnie nie są potrzebne, a w pomocy kontekstowej zawarte będą odpowiednie wyjaśnienia.
To realizacja założenia tworzonego od 2004 roku, że System XL jest równocześnie podręcznikiem księgowości i informatyki.

Powyższe informacje o zmianach prawa gospodarczego, to, jak zaznaczyliśmy na początku, są istotne w świetle obsługi księgowości. Nie jest to miejsce, aby przytaczać szczegółowe przepisy, związane z rozliczaniem podatków osobistych, sprawach podatków od darowizn i wiele, wiele innych.

Jest wiele zmian mniej lub więcej istotnych. W kontekście obsługi księgowości, nie wnikając w ich “ważność”, przytaczamy wg nas, w tej chwili najistotniejsze:

- znikło prawo do zaliczania w koszty w ramach reprezentacji wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności i “wszelkiego” rodzajów napojów

- kosztem stają się wszystkie wydatki pracodawcy na ochronę zdrowia pracowników

- znika ograniczenie wydatków na reprezentację i reklamę do 0,25% przychodów.

- są zmiany w sposobie amortyzacji środków trwałych

- data poniesienia wydatku = data wystawienia faktury (znów są wątpliwości interpretacyjne)

Jak widać, są to zmiany, które nie są konkretnie związane z pracą programu, a to już “teoretycznie” nie nasz problem. W miarę upływu czasu, w konkretnych opisach poszczególnych funkcji pomocy kontekstowej Systemu XL, będziemy te i inne zmiany umieszczać.

Dodatkowo, zarówno dla nas, jak i dla użytkowników cytujemy:

Informacja w sprawie sposobu ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w 2007 r. (informacja z www.mf.gov.pl dnia 10.stycznia 2007)

Sposób ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą określa rozporządzenie Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.). Rozporządzenie to, określając wzór podatkowej księgi przychodów i rozchodów, nie określa jednak zasad ustalania dochodu z działalności gospodarczej. Zasady te ustalają przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) i na podstawie tych zasad, dochód z działalności gospodarczej powinien być ustalany.

Dochód z działalności gospodarczej, u podatników prowadzących księgi przychodów i rozchodów, ustalany jest na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i stanowi różnicę pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania przychodów, z uwzględnieniem różnic pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego. W analogiczny sposób ustalany jest dochód do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy, z tym że różnice remanentowe uwzględniane są wówczas, kiedy podatnik na koniec miesiąca sporządza remanent towarów, surowców i materiałów pomocniczych lub naczelnik urzędu skarbowego zarządzi sporządzenia takiego remanentu (art. 44 ust. 2 ustawy).

W efekcie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z dniem 1 stycznia 2007 r. zrezygnowano z dotychczasowego rozróżniania reklamy publicznej i niepublicznej, umożliwiając zaliczenie do kosztów wszystkich wydatków na reklamę (zniesiono limit 0,25% przychodów). Wydatki na reklamę zaliczane są do kosztów podatkowych w pełnej wysokości bez względu na charakter reklamy, natomiast wydatki na reprezentację wyłączone zostały z kosztów podatkowych.

Skoro ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyłącza z kosztów podatkowych wydatki na reprezentację oraz umożliwia zaliczenie do tych kosztów wszystkich wydatków na reklamę, to w podatkowej księdze przychodów i rozchodów podatnicy nie wykazują wydatków z tych tytułów w wysokości limitowanej - nie wypełniają kolumny nr 12.

Znowelizowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zmieniły definicję samochodu osobowego. Od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje definicja samochodu osobowego określona w art. 5a pkt 19 oraz art. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Inaczej została określona również data uzyskania przychodu. Od początku 2007 r. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych ustanowiła zasadę, że przychód powstaje w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż w dniu wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Jednocześnie informuje się, że aktualnie trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W momencie przekazania projektu do uzgodnień międzyresortowych projekt zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów

Początek serwisu Początek aktualności | Powrót do informacji dodatkowych


Rok księgowania w Systemie XL

W pomocy kontekstowej Systemu XL temat ten jest dokładnie opisany i wyjaśniony, ale kto to czyta ? Ciągle pojawiają się pytania użytkowników na ten temat, zwłaszcza, gdy ktoś używał wcześniej innego programu księgowości. Najkrócej, chodzi o to że System XL został tak zaprojektowany, że nie ma jakiejś specjalnych funkcji zamykania roku księgowania, bo w praktyce to zbyt złożony problem i zależy od specyfiki działalności firmy. Dlatego w Systemie XL zawsze możemy wrócić do księgowości roku poprzedniego, aby np. wydrukować ponownie PIT-5, lub rozliczyć miesiąc grudzień przy przygotowywaniu rozliczenia rocznego.
Technicznie rozwiązaliśmy to w ten sposób, że wszystkie dane księgowości użytkownika są zapisywane w oddzielnych plikach, a dane związane z konkretnym rokiem księgowania (np. Księga PiR) też znajdują się w osobnych plikach odpowiednio do roku księgowania. Co do pozostałych plików - zawarte w nich dane są niezależne od roku księgowania. To użytkownik musi zadecydować, jak postąpić z pozostałymi tabelami danych w nowym roku księgowania, czy chce np. kontynuować kartotekę przelewów, czy mieć tę kartotekę osobno dla każdego roku. Prawdopodobnie kartoteka kontrahentów powinna być kontynuowana, kartoteki środków trwałych, materiałów, wyposażenia - też - tego wymagają przepisy. Inne kartoteki - zależnie od decyzji użytkownika. Wszystkie szczegóły wyjaśnia pomoc kontekstowa funkcji Zmiana roku księgowania w poszczególnych modułach Systemu XL.

Początek serwisu Początek aktualności | Powrót do informacji dodatkowych


Prośba do Użytkowników Systemu XL

Zalecamy zaglądanie do naszego serwisu 2 -3 razy w roku, aby sprawdzić, czy nie ma nowych wersji poszczególnych modułów Systemu XL. Jednocześnie informujemy, że gdy gotowa jest nowa wersja któregoś z modułów, to do użytkowników, których adresy email zostały nam udostępnione, wysyłamy odpowiednie zawiadomienie. Dlatego, jeżeli ktoś chce taką informację otrzymać, prosimy o podanie nam swego adresu. 
Wystarczy wysłać na adres zywiol@kki.pl  nazwę firmy, miasto i adres e-mail. 

Początek serwisu Początek aktualności | Powrót do informacji dodatkowych


Istotne adresy WWW

Zamieszczone niżej adresy WWW, to główne serwisy informacji, z których korzystamy, tworząc System XL i jego aktualizacje.

www.sejm.gov.pl - serwis Sejmu RP

www.zus.pl - serwis ZUS.

www.mf.gov.pl - Serwis Ministerstwa Finansów RP

www.parp.gov.pl - Serwis Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

www.kip.mofnet.gov.pl - Krajowa Informacja Podatkowa ( nowość, jeszcze nie korzystaliśmy, ale ...)

 

Początek serwisu Początek aktualności | Powrót do informacji dodatkowych


Drukowanie - rozwiązywanie problemów
(grudzień 2006 - zostawiamy w serwisie "na razie", chociaż w pomocy kontekstowej Systemu XL temat bardziej szczegółowo wyjaśniamy...)

Jednym z podstawowych zadań programów wspomagania księgowości firm jest przygotowywanie i drukowanie dokumentów. Biorąc właśnie ten fakt pod uwagę, wybraliśmy dla naszych programów jako bazę program EXCEL. Rzecz w tym, że każdy bez specjalistycznej wiedzy z dziedziny informatyki, może łatwo ingerować - ustawiać format drukowanych dokumentów. W kodzie naszych programów opracowując funkcję drukowania opieramy się na funkcjach zawartych w EXCELU, my tylko "przygotowujemy" odpowiednie dane do wydruku. W ten sposób chcieliśmy naszym programom zapewnić "uniwersalność" - powinny bez problemu drukować na każdej drukarce,  bo producent EXCELA, to równocześnie producent najbardziej popularnego na świecie systemu Windows. Czyli każdy producent nowego typu drukarki musi uwzględnić w jej oprogramowaniu współpracę z systemem Windows a tym samym z EXCELEM.

Jednak, jak to w informatyce, "wyjątki" się zdarzają. Dlatego, od razu w projekcie naszych programów założyliśmy, że każdy użytkownik będzie miał możliwość ingerencji w ustawienia parametrów drukowania poszczególnych dokumentów. Równocześnie założyliśmy, że programy będą obsługiwać zupełni laicy komputerowi, jednak pragnęliśmy, żeby nawet oni bez obaw mogli próbować rozwiązać napotkany problem z drukowaniem, lub ustawić format drukowania (krój czcionki, wielkość, kolor itd.) według własnych upodobań. I to właśnie jest wg nas jedną z zalet proponowanych przez nas programów.

Programy są tak zaprojektowane, że użytkownik ma dostęp do każdego "wzoru" przygotowywanego przez program dokumentu. Przy czym występują tu dwa podstawowe przypadki:

1. Dla określonego drukowanego dokumentu istnieje w programie odrębny arkusz, któremu przyporządkowany jest jego "wzór". Dotyczy to np. drukowanych stron PIT-5, VAT-7, przelewów bankowych itp. Kod programu przed drukowaniem do tego wzoru wstawia tylko dane, które mają być wdrukowane. Użytkownik ma dostęp do tych arkuszy - wzorów poprzez menu EXCELA = Narzędzia - Opcje - Widok, a tam uaktywnienie opcji okna - Karty arkuszy. Na dole ekranu pojawią się nazwy poszczególnych arkuszy wzorów drukowanych dokumentów. Użytkownik na tych arkuszach może wprowadzić odpowiednie poprawki, zmiany korzystając z funkcji formatowania komórek programu EXCEL. Po wprowadzeniu zmian należy zapisać dany moduł, powrócić do menu głównego tego modułu wybierając nazwę odpowiedniego arkusza.

2. Drugi rodzaj dokumentów - to dokumenty, które program "przygotowuje" na podstawie określonych danych. Dotyczy to np. drukowania księgi PiR, rejestrów VAT, faktur itp. Te zestawienia do druku program realizuje na specjalnym arkuszu - roboczy. xls. Tam w zestawienie np. rejestru VAT dla określonego miesiąca, dzieli je na strony i wstawia nagłówki i kolejne numery na poszczególnych stronach. Można to zobaczyć poprzez menu EXCELA - Okno i wybór tego arkusza. Obecnie istnieje specjalna funkcja - Indywidualizacja wydruków, która umożliwia użytkownikowi ingerencję w wygląd tych dokumentów. Funkcja ta włącza specjalne arkusze EXCELA, gdzie istnieją odpowiednie linie - wzory dla określonych dokumentów drukowania. Szczegółowy opis - w pomocy kontekstowej programów. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż takie rozwiązanie pozwala użytkownikowi na wiele szczegółowych zmian w wyglądzie drukowanych dokumentów, między innymi na łatwe wprowadzenie np. na drukowane faktury grafiki - logo swojej firmy. Wystarczy zapoznać się ze szczegółowym opisem w pomocy programu.

Uwaga - nawet bez znajomości zagadnień związanych z obsługą formatowania w programie EXCEL - zachęcamy do prób. Dla nabrania wprawy, żeby zupełnie zabezpieczyć się przed stresem - czy czegoś nie popsujemy - można próbować na kopii programu. Wystarczy założyć nowy katalog, pod dowolną nazwą ( np. AAAA), tam przegrać pliki programu, uruchomić taką kopię i bez obaw przeprowadzić odpowiednie próby.

Najczęściej dotychczas występującym problemem z drukowaniem było to, że przelewy nie mieściły się na jednej kartce A4. Wówczas wystarczyło zmniejszyć margines: Przed każdym drukowaniem program włącza okno Drukowania, w którym mamy dostęp do funkcji Podgląd, a w Podglądzie do funkcji Ustawienia, a tam Marginesy - tu należało zmniejszyć wyjściowe ustawienie lewego marginesu np. na 0 cm - i po kłopocie. Podobnie z ustawieniami wydruków deklaracji PIT-5, VAT-7. Każdy użytkownik może poprawić, dostosować miejsca wydruku do używanej drukarki. Niestety, każdy typ drukarki "ma swoją" specyfikę, a tego nie da się uwzględnić w kodzie naszych programów.

Podczas drukowaniu deklaracji PIT-5, VAT-7 w opcji drukowania pełnych deklaracji, użytkownik może dostosować intensywność zaciemnienia druku pól "przyciemnionych" na deklaracji poprzez menu EXCELA - Narzędzia - Opcje - Kolor - po wyborze koloru "podstawowej szarości" - jej odpowiednie rozjaśnienie funkcją - Modyfikuj.

Jeśli natomiast pojawi się problem przy drukowaniu ewidencji - zwykle jest to związane z nie najlepszym programem określonej drukarki - należy w ustawieniach drukarki wybrać opcję "wydruk bezpośrednio do drukarki".

Początek serwisu Początek aktualności | Powrót do informacji dodatkowych


Problem drukowania tła na deklaracjach PIT, VAT:
(grudzień 2006 - zostawiamy w serwisie "na razie", chociaż w pomocy kontekstowej Systemu XL temat bardziej szczegółowo wyjaśniamy...)

Każdy użytkownik może łatwo dostosować do swoich upodobań
, potrzeb, używanej drukarki - intensywność tła na drukach deklaracji (opcja druku całych deklaracji). Wystarczy wykonać niżej opisaną procedurę, używając funkcji z menu EXCELA. Zanim jednak do niej przystąpimy:

UWAGA: od wersji 5.0 - zgodnie z serwisem www Ministerstwa Finansów zastosowaliśmy dla tła kolor żółty, przy czym zakładamy, że użytkownicy drukarek kolorowych nie będą korzyst z opcji "drukuj w kolorze", bo to nie ma sensu, zważywszy na ceny pigmentów.
Gdyby jednak użytkownik chciał drukować w kolorze, może obniżyć intensywność koloru poniższą procedurą:


np. dla deklaracji PIT-5 - włączyć moduł obsługi PIT-5 i:
1. Z menu EXCELA - wybrać Narzędzia - Opcje - Kolor
2. W zależności od używanej wersji EXCELA - z palety Kolory standardowe - wybrać ten (szary) - który użyty jest wyjściowo w programie Systemu-XL.
3. Kliknąć na funkcję Modyfikuj - i
wstawić na taki, jakiego użytkownik potrzebuje.

Nie trzeba się obawiać, że popełnimy jakiś błąd - bo istnieje funkcja "resetowania" naszych ustawień.
Z takich właśnie powodów i dla tych możliwości wybraliśmy jako "bazę" program EXCEL tworząc System-XL!

 Początek | Aktualności | Różności


Cena jednostkowa - formatowanie na fakturze
(grudzień 2006 - zostawiamy w serwisie "na razie", chociaż w pomocy kontekstowej Systemu XL temat bardziej szczegółowo wyjaśniamy...)

Od dawna moduł fakturowania wprowadza w kartotece materiałów-towarów możliwość wpisywania ceny jednostkowej z dowolną ilością miejsc po przecinku. W pomocy kontekstowej modułu fakturowaniu bliżej wyjaśniamy ten problem. W normalnej działalności większości firm ta możliwość jest nieistotna, jednak wprowadziliśmy tę zmianę, aby w różnych specyficznych przypadkach można sobie było radzić z istniejącą ustawą VAT.  Stąd pojawił się u niektórych użytkowników "problem" - cena jednostkowa np. 10,70 na fakturze jest drukowana w formacie 10,7, co podobno w niektórych Urzędach Skarbowych jest straszliwą zbrodnią - tego nie rozumiemy, rozumiemy jednak użytkowników, gdy mówią, że oni z US nie będą dyskutować. 

Żeby cena jednostkowa na fakturach była drukowana w formacie zaokrągleń do 2 miejsc po przecinku, należy włączyć funkcję pomocniczą modułu fakturowania - Indywidualizacja wydruków - tam wybrać komórkę ceny jednostkowej w linii pozycji faktur (rachunków, ofert) i z menu Excela - Format - Komórki - Liczby, zamiast Ogólne wybrać Liczby i ustawić 2 miejsca po przecinku!

I do znudzenia będziemy Państwa przekonywać, że staramy się w naszych programach uwzględniać wszelkie możliwe potrzeby użytkownika, jednocześnie zachowując ideę prostoty obsługi. No cóż - zadanie prawie niewykonalne, dlaczego - staramy się wyjaśnić w Ten idiota komputer.

Uwaga - obecnie istnieje opcja do ustawienia zaokrąglania - jednak komputer nie ma szans wiedzieć, kiedy zaokrąglać, a kiedy nie - więc użytkownik musi mu to "powiedzieć".

Początek serwisu Początek aktualności | Powrót do informacji dodatkowych


Metoda kasowa, rozliczenie kwartalne VAT, a programy Systemu-XL
(grudzień 2006 - zostawiamy w serwisie "na razie", chociaż w pomocy kontekstowej Systemu XL temat bardziej szczegółowo wyjaśniamy...)

Informując w grudniu 2002 roku o nowych wersjach programów (FIRMA-XL v4.9, RYCZAŁT v3.1), które uwzględniały księgowanie metodą kasową VAT, zapowiadaliśmy dalsze uaktualnienia z chwilą wyjaśnienia spraw szczegółowych - np. sprawę deklaracji VAT-7.
Obecnie (marzec 2003) - wszystkie programy Systemu-XL są odpowiednio zaktualizowane, a poniżej pragniemy wyjaśnić w skrócie całość zagadnienia.

1 października 2002 roku weszły w życie nowe przepisy rozliczania VAT dotyczące tzw. małego podatnika (poniżej zamieszczamy rozporządzenie MF, które skrótowo opisuje ten temat), które umożliwiają:
- rozliczanie kwartalne VAT
- wybór metody kasowej rozliczania VAT wraz z kwartalnym jego rozliczaniem

Należy zauważyć, że to dwa zupełnie różne sposoby rozliczania, a tym samym księgowania w rejestrach VAT firmy. Przy tym nowe przepisy nie odnoszą się do księgowania w Księdze Przychodów i Rozchodów, czy też w Ewidencji sprzedaży (ryczałtowcy), a przecież zaliczki na podatek dochodowy rozliczane są w cyklu miesięcznym. Postaramy się poniżej przedstawić ,jak z tym problemem radzą sobie moduły Systemu-XL, bo zaczynając je tworzyć (przeszło 5 lat temu), naszym głównym założeniem było, aby jedną operacją wpisu "zdarzenia gospodarczego" równocześnie zarejestrować je w Księdze Przychodu i Rozchodu i rejestrach VAT, których wówczas było sześć! (sprzedaży, zakupów, a w nich osobno: bieżące, nierozliczone, korekty).

Rozliczanie kwartalne VAT.
Mały podatnik, może rozliczać się z podatku VAT w okresach kwartalnych, musi tylko zawiadomić o tym pisemnie urząd skarbowy przed rozpoczęciem kwartału, od którego zamierza stosować ten okres rozliczania. Przy tym w rozliczaniu praktycznie nic się nie zmienia co do zasad - terminów wystawiania faktur sprzedaży (podatek należny VAT) - nie później niż 7 dni od chwili wydania towaru, wykonania usługi, a przy zakupach (podatek naliczony) w chwili otrzymania faktury - kwartalnie przygotowywana jest deklaracja VAT-7K. 
W modułach Systemu-XL (jak dotychczas) księgujemy odpowiednio - sprzedaż, zakup, a programy mają specjalne opcje rozliczania kwartalnego VAT. Faktury wystawiane przez firmę rozliczającą się kwartalnie, nie mają specjalnego oznaczenia "VAT-MP", o czym niżej, czyli u kontrahenta też są rozliczane tak jak dotychczas.

Metoda kasowa rozliczania VAT
Przede wszystkim, metoda kasowa nie ma nic wspólnego z kasami rejestrującymi. Najogólniej dotyczy to innego rozliczania podatku VAT ze sprzedaży i zakupów, czyli z chwilą zapłaty i w cyklu kwartalnym.

Firma (mały podatnik), po przejściu na metodę kasową, musi zacząć oznaczać swoje faktury "Faktura VAT-MP". 
W programach Systemu-XL sprawę nazw faktur już dawno rozwiązaliśmy, można zawsze wpisać potrzebną odpowiednią nazwę, teraz nawet jest lista, która sama się uzupełnia, dla łatwiejszej obsługi. W przypadku Faktur VAT-MP, zaleca się skorzystać z funkcji pomocniczej - Indywidualizacja wydruków i tam pojawia się możliwość zmiany nazwy, którą program będzie proponował przy kolejnych fakturach. Wystarczy więc w komórce, gdzie jest określona nazwa FAKTURA VAT wpisać Faktura VAT-MP - i już. Szczegółowy opis - w pomocy kontekstowej programów. 
Ponadto w fakturze MP musi być określony termin płatności, ale tę treść zawiera każda faktura programów Systemu-XL, więc tutaj nie ma problemów, wystarczy pamiętać, aby w zależności od ustaleń z kontrahentem, wpisywać odpowiedni termin, bo program oblicza sam ten termin zgodnie z ustaleniami w funkcji Ustawień początkowych.

Co do sposobu rozliczania VAT w metodzie kasowej występują następujące fakty, poza oczywiście - jak to w naszym prawie gospodarczym - wyjątków, które tutaj pomijamy, jak np. sprawy eksportu, importu, itd - to nie miejsce na takie szczegóły, a do tego - nie próbujemy grać roli "doradców podatkowych", a więc:

1. Sprzedaż - w metodzie kasowej - obowiązek zapłaty podatku należnego VAT nie powstaje z chwilą sprzedaży czy wykonania usługi, lecz dopiero w chwili uregulowania należności przez kontrahenta. Jednak uwaga! - to nie jest aż tak proste. Otóż, nawet otrzymanie części należności, powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części, a nawet gdy firma otrzyma zaliczkę, zadatek, przed wydaniem towaru, wykonaniem usługi, też - i nie stosuje się tu zasady 50% ceny, jak w "normalnych" przepisach VAT.
To jednak jeszcze nie wszystko, bo "metoda kasowa" obowiązuje tylko 90 dni, czyli po tych 90 dniach, bez względu na to, czy kontrahent zapłacił, czy nie - i tak firma musi zapłacić VAT należny. 

Tak więc pisząc "metoda kasowa" stosujemy cudzysłowy, bo praktycznie powinna się nazywać "metoda kasowa 90", byłoby bardziej przejrzyście i obyłoby się bez robienia podatników "w konia".
Do tego, szkoda - że ustawodawcy nie uwzględnili faktu, że miesiące w roku mają różną ilość dni (30,31 - pomijając luty) - bo to powoduje taki kłopot, że wystawione (otrzymane ) faktury z pierwszych dni określonego kwartału, muszą być rozliczane jeszcze w tym kwartale. Naszym zdaniem myślący ustawodawca mógł śmiało wpisać do ustawy zamiast 90 - np. 92 dni i już wykazałby przynajmniej odrobinę logiki. 

Nadal przy wystawianiu Faktur VAT-MP istnieje obowiązek jej wystawienia do 7 dni od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

2. Zakupy - w metodzie kasowej - także muszą być inaczej rozliczane. Otóż, podatek naliczony VAT przy zakupach może być odliczony dopiero po uregulowaniu całej należności wynikającej z otrzymanej od kontrahenta faktury. I nie ma tu zastosowania wspomniany przy sprzedaży termin 90 dni. Zakupy można rozliczać tylko po zapłaceniu należności całej, bo nawet częściowe uregulowanie, nie może być rozliczane.

Jak widać, księgowanie w "metodzie kasowej" musi być kłopotliwe bez względu na sposób prowadzenia księgowości - "ręczny", czy też przy pomocy programu komputerowego.

Mało tego, nowe przepisy związane z rozliczaniem "metodą kasową" VAT nie mają nic wspólnego z "przepisami" prowadzenia np. Księgi Przychodów i Rozchodów, a przecież tam mamy rozliczanie miesięczne zaliczki na podatek dochodowy - deklaracja PIT-5.
Próbowaliśmy, to jakoś "powiązać" w logiczną całość, aby stworzyć jak najmniej skomplikowany dla użytkownika programów Systemu-XL sposób księgowania. Szukaliśmy na setkach stron Ordynacji podatkowe i tego typu ustaw, jak to jest z "datą zdarzenia gospodarczego" w kontekście obowiązku daty powstania zapłaty zaliczki na podatek dochodowy. W ustawach o VAT, to "bardzo ważny" temat, w ustawach o Podatku dochodowym - nie. To nawet logiczne - przecież PIT-5 - to rozliczanie zaliczki na podatek dochodowy, i tak każdy musi rozliczać się w cyklu rocznym, a VAT rozlicza się w cyklu miesięcznym.

Nie próbujemy "interpretować" poszczególnych artykułów ustaw prawa gospodarczego, chcieliśmy tylko zachować wspomnianą wyżej "ideę" programów Systemu-XL, jednym wpisem zaksięgować określone zdarzenie gospodarcze - zarówno w kartotekach podatku dochodowego (dla rozliczania PIT-5), jak i w Ewidencjach VAT, dla odpowiedniego rozliczenia deklaracją VAT-7K.

Proszę zrozumieć: nasz dylemat, a właściwie użytkownika programów Systemu-XL, polega na tym, czy firma wystawiając Fakturę VAT-MP z datą płatności np. za 2 miesiące, ma ją uwzględnić w Księdze Przychodów i Rozchodów w miesiącu wystawienia, czy też z datą terminu płatności, albo po faktycznym uregulowaniu płatności?

Programy Systemu-XL nie próbują rozstrzygnąć takich pytań, my tylko mamy ambicję, aby nasze programy dawały możliwość księgowania "bardzo uniwersalnego" - czyli bez stresów (wszystko i zawsze można poprawić), a do tego by "mogły dostosować się" do "różnych" interpretacji polskiego prawa gospodarczego w zależności od "powiatu". 

W tej sprawie znaleźliśmy rozporządzenie ministra finansów z 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. nr 116, poz.1222) - a tam w OBJAŚNIENIACH DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW - stoi:
3. W kol. 2 należy wpisać dzień miesiąca wynikający z dokumentu stanowiącego podstawę dokonywania wpisu (datę poniesienia wydatku, otrzymania towaru lub uzyskania przychodu albo datę zestawienia sprzedaży).

Nie odważymy się na "interpretacje" powyższego zapisu, jedynie pragniemy zwrócić uwagę, że w programach Systemu-XL w kol. 2 użytkownik określa "datę zdarzenia gospodarczego" - i ona jest podstawowym "znacznikiem" dla funkcji programu rozliczania podatku dochodowego (PIT-5) - dla określonego miesiąca, a opcja Ewidencja VAT wraz z datą z tej kolumny jest "znacznikiem" dla przygotowania i rozliczenia VAT.

Czyli użytkownik ma pełną dowolność sterownia przy każdym wpisie co i kiedy ma być rozliczane w poszczególnych miesiącach - kwartałach. Musi tylko zwrócić uwagę na DATĘ ZDARZENIA na dialogu wpisu do KPiR i Rejestrów VAT - to ona steruje w programie, który wpis będzie rozliczany w danym okresie.

Przy sprzedaży, przygotowując fakturę VAT-MP, użytkownik ma następujące możliwości:

a/. Przygotować fakturę, ale nie korzystać z automatycznego jej wpisu do Księgi Przychodów i Rozchodów (Ewidencji sprzedaży - przy ryczałcie). Jej księgowanie odłożyć do chwili uregulowania należności za nią, lub upłynięcia 90 dni.

b/. Przygotować fakturę i automatycznie wpisać ją do KPiR (Ewidencji) bez zaznaczenia opcji - Ewidencja VAT. W takim przypadku, faktura zostanie zapisana z DATĄ ZDARZENIA - datą wystawienia faktury, jej kwota netto będzie rozliczana jako przychód w rozliczeniu PIT-5 dla miesiąca daty faktury, w ewidencji sprzedaży VAT na razie nie będzie rozliczany.
Tu mogą wystąpić poniższe przypadki:
- gdy kontrahent ureguluje należność w kwartale daty faktury - wystarczy włączyć funkcję Poprawki KPiR (Ewidencji), znaleźć wpis faktury, zaznaczyć opcję Ewidencja VAT i zapisać.
Program będzie pamiętał stawkę i kwotę VAT.
- gdy kontrahent ureguluje należność w następnym kwartale, lub minie 90 dni od chwili wystawienia faktury, należy fakturę ponownie zaksięgować z tą datą, dla rozliczenia VAT należnego. Jednak wówczas program ponownie w rozliczeniu PIT-5 uwzględniałby w przychodzie kwotę netto faktury, dlatego należy za pomocą funkcji Następny wpis - wpisać pozycję bez zaznaczenia opcji Ewidencja VAT z kwotą netto "minus", z odpowiednim wpisem - wyjaśnieniem w uwagach, lub zamiast kontrahenta - np. "rozliczenie VAT poprzedniej pozycji".
Ta "sztuczka" - trochę uciążliwa, jednak to koszt zachowania "idei" pracy programów Systemu-XL, jednym wpisem następuje wpis zarówno do KPiR (Ewidencji sprzedaży) i Ewidencji VAT.

Przy rejestracji zakupów nie powinno być takich problemów - rejestrujemy je dopiero po uregulowaniu należności.

Podsumowując, tak jak w grudniu 2002 roku, twierdzimy nadal, że przejście na metodę rozliczenia kwartalnego VAT może być korzystne, jednak "metoda kasowa" - to pomysł w takiej postaci - bez sensu. Zwłaszcza, że "normalni" kontrahenci, otrzymując Fakturę VAT-MP muszą ją też rozliczać "specjalnie", tzn. dopiero po uregulowaniu należności lub po upływie 90 dni - nawet gdy nie zapłacą.

Z serwisu www.mf.gov.pl.

Informacja dot. zasad opodatkowania podatkiem od towarów i usług małych podatników oraz o niektórych innych zmianach, które weszły w życie z dniem 1 października 2002r.

Ministerstwo Finansów informuje, że w dniu 30 sierpnia 2002r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, która wchodzi w życie z dniem 1 października 2002r. Ustawa została opublikowana 20 września w Dzienniku Ustaw nr 153, pod poz. 1272. Powyższa nowelizacja ustawy wynika przede wszystkim z realizacji programu przyjętego przez Rząd w pakiecie “Przede wszystkim przedsiębiorczość”.

I. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. wprowadza rozwiązania ułatwiające małym podatnikom rozliczenie zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług z tytułu wykonania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Dla potrzeb podatku od towarów i usług określono pojęcie małego podatnika, przez którego rozumie się podatnika, u którego wartość sprzedaży towarów w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 3, a także wartość eksportu towarów i usług nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 800.000 euro (tj. kwoty 3.079.000 zł), a w przypadku prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami powierniczymi, agentów, zleceniobiorców lub innych osób świadczących usługi o podobnym charakterze - 30.000 euro (tj. kwoty 115.000 zł). Przeliczenia kwot wyrażonych w euro, zgodnie z art. 4 pkt 17a ww. ustawy), dokonano według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 1 października 2001r.

Dla podatników rozpoczynających działalność w ciągu roku podatkowego kwoty sprzedaży towarów, o których mowa wyżej, oblicza się w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży.

II. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. wprowadza istotne zmiany w zakresie rozliczenia przez małych podatników zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług z tytułu wykonania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, a mianowicie:

Możliwość wyboru, na wniosek małego podatnika kasowej metody rozliczenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług.

Metoda ta polega na tym, że u małego podatnika obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później jednak niż 90. dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (art. 6b ust. 1 ustawy).

Metoda kasowa oznacza jednoczesne przyjęcie rozliczenia kasowego przy rozliczeniu podatku naliczonego przy nabyciu towarów lub usług przez małego podatnika. Zatem mały podatnik, który wybierze metodę kasową, rozlicza należny podatek od towarów i usług z tytułu wykonania czynności opodatkowanych po uregulowaniu należności przez nabywców (nie później jednak niż 90. dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi), a podatek naliczony odlicza od podatku należnego:

po uregulowaniu całej należności wynikającej z faktury VAT, a w przypadku

importu towarów, po dokonaniu zapłaty podatku wynikającego z dokumentów celnych.

Mały podatnik może wybrać od każdego nowego kwartału (tj. od stycznia, kwietnia, lipca i października) metodę kasową rozliczenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu urzędu skarbowego o wyborze tej metody.

Zawiadomienie to należy złożyć w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który mały podatnik będzie stosował metodę kasową.

W przypadku wybrania przez małego podatnika metody kasowej rozliczeń w podatku od towarów i usług podatnik ten stosuje tę metodę automatycznie przez kolejne okresy kwartalne.

Mały podatnik może zrezygnować z metody kasowej nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy, w czasie których rozliczał się tą metodą, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu urzędu skarbowego, w terminie do końca kwartału, w którym stosował tę metodę.

Ważne!!!

Mały podatnik traci prawo do rozliczenia podatku metodą kasową począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym przekroczył kwotę 3.079.000 złotych lub kwotę 115.000 złotych - lub ich proporcje (kwoty omówione w pkt I niniejszego komunikatu).

Możliwość składania przez małych podatników deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług za okresy kwartalne dotyczy:

małych podatników, którzy wybrali metodę kasową rozliczenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług - po uprzednim pisemnym zawiadomieniu urzędu skarbowego, w terminie do końca kwartału poprzedzającego kwartał, za który będzie po raz pierwszy składana deklaracja kwartalna.

małych podatników, którzy nie wybrali metody kasowej - po uprzednim pisemnym zawiadomieniu urzędu skarbowego, w terminie do końca kwartału poprzedzającego kwartał, za który będzie po raz pierwszy składana deklaracja kwartalna.

Uwaga:

Mały podatnik, który przekroczył kwotę 3.079.000 zł lub kwotę 115.000 złotych (kwoty omówione w pkt I niniejszego komunikatu), traci prawo do składania deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług za okresy kwartalne, począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym nastąpiło przekroczenie ww. kwot.

Możliwość wyboru przez małego podatnika zarówno:

metody kasowej rozliczenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług,

jak i rozliczenia tego zobowiązania za okresy kwartalne następuje na wniosek tego podatnika.

Mały podatnik, który chciałby już w IV kwartale bieżącego roku skorzystać z uproszczonego sposobu rozliczenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług, może do dnia 30 września 2002r. złożyć pisemne zawiadomienie, o którym mowa w pkt 1 i 2 niniejszego komunikatu.

Obligatoryjne zwolnienie od podatku od towarów i usług podatników rozpoczynających w ciągu roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży towarów nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży kwoty określonej w ust. 1 pkt 1 lub w ust. 4 art. 14 ustawy - (art. 14 ust. 6 ustawy). Jest to kwota wyrażona w złotych, odpowiadająca kwocie 10.000 euro. Kwota ta ogłaszana jest przez Ministra Finansów w drodze rozporządzenia (art. 14 ust. 11 pkt 1 ustawy).

Oznacza to, że podatnicy rozpoczynający w ciągu roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwolnieni są od podatku od towarów i usług bez konieczności składania oświadczenia o wyborze zwolnienia od tego podatku.

Uwaga:

Ustawa pozostawia podatnikom możliwość rezygnacji z tego zwolnienia, pod warunkiem zawiadomienia o tym zamiarze urzędu skarbowego przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia od tego podatku - art. 14 ust. 2 ustawy.

Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 20 września 2002r. Nr 153, pod poz. 1272.

* * * * *

Przepisy wykonawcze do ww. ustawy, tj. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym wprowadzają obowiązek oznaczania faktur jako FAKTURA VAT - MP, wystawianych przez małych podatników, którzy wybrali metodę kasową.

Ważne!!!

Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową rozliczenia podatku od towarów i usług, a nie będą przestrzegać obowiązku oznaczania faktur jako Faktura VAT - MP podlegają karze grzywny, na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 września 1999r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83 poz. 930 ze zm.).

Ważne!!!

U podatnika podatku od towarów i usług, który nabył towary lub usługi udokumentowane fakturą FAKTURA VAT - MP za miesiąc, w którym podatnik otrzymał tę fakturę, uważa się miesiąc otrzymania faktury, nie wcześniej jednak niż miesiąc, w którym:

dokonał części zapłaty przed otrzymaniem towaru lub wykonaniem usługi,

w całości uregulował należność,

przypada 90. dzień od dnia otrzymania towaru lub wykonania usługi, w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2.

Nie stosuje się do małych podatników, którzy:

wybrali metodę kasową rozliczeń w podatku od towarów i usług,

wybrali rozliczenie w podatku od towarów i usług za okresy kwartalne i nie wybrali metody kasowej rozliczeń w podatku od towarów i usług.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2002r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 155, pod poz. 1290.

Początek serwisu Początek aktualności | Powrót do informacji dodatkowych


Ten idiota komputer ?!
(stary tekst, ciągle aktualny, w pomocy kontekstowej Systemu XL - rozwijany...)

Spokojnie, nikogo nie chcemy obrazić, zwłaszcza, że o ile dobrze pamiętamy - przed laty (ok. 1980 roku) komputer został "człowiekiem roku". Myślimy jednak, że warto zapoznać się z niektórymi dylematami w naszej pracy:

a/.  kto czyta instrukcje obsługi, jak je napisać aby ich objętość nie przerażała itd.?

b/. jak napisać program, aby był "przyjazny", "uniwersalny" itd. dla normalnych ludzi, którzy mają komputer i program wykorzystują jak najzwyklejsze narzędzie pracy, kiedy ze wszystkich mediów przebija się informacja o "genialności komputerów". Jak jest w rzeczywistości próbujemy krótko wyjaśnić w następnych punktach.

c/. jak przekazać niezaprzeczalny fakt, że mikroprocesor - podstawa każdego komputera, telefonu, pralki itd. -  to tylko kupa ( w milionach) powiązanych ze sobą przełączników, z określoną - w zależności od typu - ilością nóżek i w takiej postaci do niczego się nie nadaje - nawet piwo nim trudno otworzyć. Dopiero - PROGRAM - czyli podanie jakiejś wartości na określone nóżki mikroprocesora - w odpowiedniej sekwencji czasowej - powoduje, że na innych nóżkach pojawiają się określone przez projektantów mikroprocesora - w zależności od zaprojektowanego przez nich ROZKAZU - odpowiednie wartości. To wszystko!  Tak jak dla oglądania TV nie trzeba rozumieć "jak to działa" - tak w przypadku używania komputera, nie trzeba rozumieć "co to mikroprocesor".  Należy jednak zrozumieć, że komputer nic sam nie zrobi: to PROGRAM - aktualnie uruchomiony -  określa, co np. ma się pojawić na monitorze. I nie ma problemu, kiedy uruchamiamy grę, czy też żeglujemy po serwisach WWW, bowiem w takich przypadkach  twórca programu ściśle określa, co ma "się zdarzyć", kiedy gracz przyciśnie np. spację. Podobnie - w internecie: programista określonej strony WWW narzuca, co i kiedy ma "bajerować" na ekranie komputera..

d/. zupełnie inny problem pojawia się w relacji programista - użytkownik w programach UŻYTKOWYCH. Najpopularniejszym programem użytkowym jest "edytor tekstu" - czyli dawna maszyna do pisania. Każdy użytkownik takiego programu musi przede wszystkim zrozumieć, że program zawiera setki różnych funkcji (menu) - słowem stwarza możliwości działania, natomiast to użytkownik w tym programie tworzy dane, czyli pisze tekst. I ten napisany tekst - to właśnie najważniejsza sprawa - trzeba go zapisać. Lub niekoniecznie zapisać - przecież można go od razu wydrukować. Jednak najważniejsza przewaga komputera i "programu edytora tekstu" nad dawną  maszyną do pisania polega na możliwości zapisania naszego tekstu - naszych "danych". Ten tekst - czyli "dane"  zapisane można poprawić, zarchiwizować, wykorzystać ponownie itd. Jedyny problem - użytkownik komputera MUSI wiedzieć, co to jest nazwa pliku (danych), w jakim katalogu - folderze go zapisuje (to taka szafa w pokoju) i na którym twardym dysku ( to taki pokój z szafami danych). Według nas najważniejszą sprawą, którą każdy, kto używa komputera w swojej pracy powinien rozróżniać - rozumieć jest to, że każdy program składa się z plików PROGRAMU (tworzy je autor programu) i plików danych dla tego programu (tworzymy je my - użytkownicy). Nawet w programach gier istnieją pliki danych - "wyniki mistrzów" - jednak gdy taki plik zostanie zniszczony - dalej możemy grać - program od nowa założy plik z "wynikami mistrzów". W programach użytkowych jest podobnie, dalej będziemy mogli np. pisać kolejny tekst, jednak wcześniej wprowadzone dane mogą być stracone.

e/.  w wielu miejscach pomocy kontekstowej naszych programów   - ogólnych opisach - wyjaśniamy, dlaczego oparliśmy je na bazie programu EXCEL. Najkrócej raz jeszcze - nasze programy są dedykowane "myślącym" firmom. Staramy się, aby były uniwersalne i jak najbardziej "otwarte" na szczególne potrzeby różnorakiej działalności gospodarczej. To użytkownik musi "zaprojektować" - na podstawie możliwości, które program stwarza "instrukcje kancelaryjne" obiegu - tworzenia dokumentów księgowych w swojej firmie. Właśnie dlatego bazą jest program EXCEL i jego możliwości, a wszystkie dane użytkownika są w formacie prostych tabel, zrozumiałych i dostępnych dla każdego. A przy tym, w oddzielnych, określonych plikach, co każdemu ułatwia mądrą archiwizację danych. Nie wnikając w szczegóły, pragniemy wyjaśnić, że ten problem w innych programach tego typu, wymaga specjalistycznej wiedzy, gdy wchodzą w grę relacyjne bazy danych. W takich programach użytkownik nie ma szans na "bezstresową pracę", czyli na łatwe ingerowanie w zapisane dane.      

Początek serwisu Początek aktualności | Powrót do informacji dodatkowych


System XL od 2008 roku 

Z początkiem roku 2007, Microsoft wydał Windows Vista i Office 2007, w którego Excelu 2007, moduły Systemu XL przestały pracować. Jak wówczas informowaliśmy użytkowników w bieżących komunikatach, aby System XL mógł nadal pracować, należało obok nowej wersji Office 2007, zainstalować którąkolwiek ze starszej wersji Excela.
Te fakty zmusiły nas do dawno odkładanej decyzji, o której powiadomiliśmy użytkowników na początku kwietnia 2007 roku:
1. Rozpoczynamy prace nad zupełnie nową generacją modułów Systemu XL.
2. Nowa wersja Systemu XL nie będzie już mogła pracować na Excelu wersji 95.
Założyliśmy optymistycznie, że z ogromem pracy (patrz: statystyka) uporamy się do końca 2007 roku. Nowa generacja Systemu XL, to nie tylko stworzenie zupełnie od nowa kodów programu, ale także przerobienie pomocy kontekstowej do nowego formatu (wymaganego przez Vistę), oraz zaprojektowanie tak Systemu XL, aby dla użytkowników migracja, do nowych wersji była jak najłatwiejsza, z możliwością obsługi "starych danych księgowości".
Poniższe tematy wyjaśniają krótko na czym polega nowa generacja Systemu XL:
System XL, a Windows Vista
Dostosowanie do Office 2007

Centrum zaufania Office 2007 - włączenie obsługi makr
Przeniesienie Systemu XL do Office 2007

Jednocześnie, zostawiamy programy Systemu XL w starej wersji, dla użytkowników, którzy obecnie nie planują modernizacji swych komputerów i oprogramowania. Te stare wersje nie będą już uaktualniane ani rozwijane. Prosimy o zrozumienie (brak czasu). Stare wersje pracują na Exelu od wersji 95 do wersji 2003.
Nowa generacja Systemu XL, jest nadal rozwijana i aktualizowana do zmian prawa gospodarczego, przygotowywana w dwóch wersjach:

Dla Excela w  wersjach 97 - 2003
Dla Excela w wersji 2007.

Początek serwisu Początek aktualności | Powrót do informacji dodatkowych


System XL, a Windows Vista

System XL - nowa generacja od 2008, w aspekcie Windows Vista, to przede wszystkim zmiana formatu pomocy kontekstowej. Vista nie obsługuje już starego formatu plików pomocy o rozszerzeniu nazwy "hpl". W Viście obowiązuje (nie wnikając w wyjaśnienia techniczne) format plików pomocy kontekstowej programów o rozszerzeniu "chm". System XL zawiera ten nowy format pomocy kontekstowej i ciągle będzie rozwijany, dla wykorzystania jego nowych możliwości...

UWAGA: Windows Vista wprowadza wiele nowych rozwiązań dla użytkowników komputera - patrz opis w Panelu sterowania Windowsa na temat: Konta użytkowników.

Nie wchodząc w szczegóły, dla zainstalowania modułu System XL musisz mieć włączone uprawnienia do tworzenia folderów na dysku, na którym chcesz przeprowadzić instalację.
 
Procedura jest następująca:
1. Otwórz "Komputer" z pulpitu
2. Zaznacz dysk, na którym zablokowane jest tworzenie folderów (np. dysk C)
3. Kliknij na nim prawym przyciskiem myszy
4. Wybierz "Właściwości"
5. Wybierz zakładkę "Zabezbieczenia"
6. Kliknij przycisk "Zaawansowane" pod dolną listą
7. Kliknij "Edytuj"
8. Wskaż na liście ("Wpisy uprawnienia") swoją nazwę użytkownika lub grupę, do której należysz * - patrz wyjaśnienie niżej
9. Kliknij "Edytuj..."
10. Znajdź na liście pozycję "Tworzenie folderów/Dołączanie danych"
11. Zaznacz przy niej opcję "Zezwalaj"
12. Klikaj "OK" na kolejnych oknach aż do zamknięcia właściwości dysku.

* - można to sprawdzić klikając w Menu Start -> Panel Sterowania -> Konta użytkowników - wyświetlona zostanie tam nazwa aktywnego użytkownika oraz grupa, do której należy (np. "Administrator" lub "Użytkownik uwierzytelniony")

Początek serwisu Początek aktualności | Powrót do informacji dodatkowych


Dostosowanie do Office 2007

Najistotniejsze w nowym Excelu dla użytkowników Systemu XL, to Centrum zaufania Office 2007, czyli włączenie obsługi makr. 

Microsoft Office 2007, w programie Excel używa nowych domyślnych formatów plików, opartych na języku XLM. Nie wnikając w szczegóły techniczne, ten nowy format zwany jest "otwartym". Obsługuje też stary format podstawowy XLS. To nam pozwoliło zaprojektować łatwą dla użytkowników migrację Systemu XL do tej nowej wersji Excela, zgodnie z wyjaśnieniami w temacie: Przeniesienie Systemu XL do Office 2007.

Jak tam wyjaśniamy, nie tylko chodzi o rozpoczęcie używania nowego Excela 2007 (i następnych jego wersji) w kontekście Systemu XL, ale też zależało nam, aby użytkownik miał normalny dostęp do starych danych księgowości firmy, bez konieczności użycia kosztownych "specjalistów informatyków"...
Wystarczy zwrócić uwagę, że pliki nowego Excela, mają rozszerzenie nazwy czteroliterowe, a stare pliki danych użytkownika Systemu XL, o rozszerzeniu nazwy XLS, zawsze można otworzyć w nowym Excelu i zapisać jako plik "danych" w nowym formacie (Zapisz jako: Skoroszyt programu Excel - Zapisz skoroszyt w domyślnym formacie pliku), o rozszerzeniu nazwy "xlsx". To plik danych, który zawiera tylko "dane" (bez jakichkolwiek makr itd..), a o to nam chodziło, w 1998 roku, gdy zaczynaliśmy pracę nad Systemem XL....
W ten sposób, użytkownik Systemu XL, może łatwo po przejściu na Office 2007, zobaczyć - uruchomić dane księgowości z poprzednich lat. Programy modułów Systemu XL, poprzez odpowiednie komunikaty, informują użytkownika, gdy napotkają problem "ze zmianą roku księgowania". 

Początek serwisu Początek aktualności | Powrót do informacji dodatkowych


Centrum zaufania Office 2007 - włączenie obsługi makr

Windows Vista i Office 2007 Microsoftu wprowadza wiele nowości, poza "nowym ekscytującym wyglądem". W kontekście modułów Systemu XL, dotyczy to przede wszystkim włączenia w Excelu 2007 obsługi makr. W poprzednich wersjach Excela trzeba było wyłączyć, poprzez menu Narzędzia > Makro > Zabezpieczenia, poziom zabezpieczenia Wysoki, a włączyć Średni lub Niski.

W Excelu 2007 tą operację należy wykonać poprzez kartę Centrum zaufania. Procedura włączenia obsługi makr jest następująca:
1. Włączyć Przycisk pakietu Office (lewy górny róg okna programu).
2. W uruchomionym oknie wybrać Opcje programu Excel (znajduje się na dole okna)
3.W uruchomionym oknie, z menu po lewej, uruchomić kartę Centrum zaufania.
4. W uruchomionej zakładce wybrać przycisk Ustawienia Centrum zaufania...
5. W uruchomionym oknie Centrum zaufania ustawić opcje:
    Włącz wszystkie makra oraz
    Ufaj dostępowi do modelu obiektowego projektu VBA

Uff, to już koniec...

Powyższa operacja jest konieczna, aby móc zrobić instalację (aktualizację) modułu Systemu XL. Trudno nam krótko opisać wszelkie nowości Windows Vista i Office 2007. Postaramy się tutaj "na bieżąco" odpowiadać na najczęściej zadawane pytania. Istotny jest, dla nowych użytkowników Systemu XL,  jeszcze przed instalacją, "problem" uprawnień do tworzenia folderów - przeczytaj krótki temat: System XL, a Windows Vista.

Przede wszystkim należy zapoznać się z poniższymi naszymi "odkryciami":

Jeśli moduł Systemu XL uruchamia się w trybie Tylko do odczytu:

1. Otwórz "Komputer" z pulpitu
2. Znajdź w systemie plików folder, w którym zainstalowany jest moduł Systemu XL
3. Kliknij na nim prawym przyciskiem myszy
4. Wybierz "Właściwości"
5. Wybierz zakładkę "Zabezpieczenia"
6. Kliknij przycisk "Edytuj..." pod górną listą
7. Wskaż na górnej liście ("Nazwy grupy lub użytkownika") swoją nazwę użytkownika lub grupę, do której należysz *
8. Na dolnej liście zaznacz opcje "Zezwalaj" przy uprawnieniach "Modyfikacjia" oraz "Zapis"
9. Klikaj "OK" na kolejnych oknach aż do zamknięcia właściwości folderu.

Od teraz moduł zainstalowany w folderze, którego właściwości zostały zmienione, będą otwierać się w trybie do edycji.

ZAUWAŻ: Jeśli korzystasz z kilku różnych modułów Systemu XL, które są zainstalowane jako podfoldery jednego foldera, np. C:\System XL, możesz zmienić zabezpieczenia całego tego folderu, zamiast każdego jego podfolderu z osobna. W ten sposób wszystkie zainstalowane w nim moduły będą uruchamiały się z makrami.

* - można to sprawdzić klikając w Menu Start -> Panel Sterowania -> Konta użytkowników - wyświetlona zostanie tam nazwa aktywnego użytkownika oraz grupa, do której należy (np. "Administrator" lub "Użytkownik uwierzytelniony")

Inny sposób uruchamiania makr w Excelu 2007 dla Systemu XL:

1. Kliknij "Przycisk pakietu Office" (w górnym prawym rogu okna)
2. Kliknij przycisk "Opcje programu Excel" na dole menu
3. Wybierz z listy po lewej zakładkę "Centrum zaufania"
4. Kliknij przycisk "Ustawienia centrum zaufania" po prawej stronie okna
5. Wybierz z listy po lewej zakładkę "Zaufane lokalizacje"
6. Kliknij przycisk "Dodaj nową lokalizację" pod listą lokalizacji
7. Wskaż folder z zainstalowaną aplikacją Systemu XL
8. Zaznacz opcję "Podfoldery tej lokalizacji są także zaufane"
9. Klikaj "OK" na kolejnych oknach aż do zamknięcia opcji Excela

Teraz programy we wskazanej lokalizacji będą zawsze otwierać się z uruchomionymi makrami.

ZAUWAŻ: Jeśli korzystasz z kilku różnych modułów Systemu XL, które są zainstalowane jako podfoldery jednego foldera, np. C:\System XL, możesz uruchomić Centrum Zaufania tylko raz i wskazać ten właśnie folder jako lokalizację zaufaną. W ten sposób wszystkie zainstalowane w nim moduły będą uruchamiały się z makrami.


Żartobliwość:

W oknie Centrum zaufania, przy opisie opcji Włącz wszystkie makra, w nawiasie jest dopisana informacja: niezalecane, może zostać uruchomiony niebezpieczny kod. No cóż, najkrócej wyjaśniając, to informacja taka, jakby w instrukcji użytkowania samochodu napisać: nie zalecamy jeździć, bo można uczestniczyć w wypadku. Warto zrozumieć, że w ustawieniu makr jest opcja Wyłącz wszystkie makra oprócz makr podpisanych cyfrowo, której nie stosujemy, z prostego powodu, cena licencji dla użytkownika musiała by być 2- 3 krotnie większa.

 Początek serwisu Początek aktualności | Powrót do informacji dodatkowych


Przeniesienie Systemu XL do Office 2007

Jak informujemy w opisie System XL - nowa generacja od 2008 roku, Excel 2007 wprowadza nowe formaty plików programu i danych. Stanęliśmy przed problemem, jak aktualnym użytkownikom Systemu XL maksymalnie ułatwić migrację programu i ich danych księgowości do nowego Office 2007. Chodziło nam też o to, aby zachować płynność zasady bezpłatnych aktualizacji/konserwacji w czasie trwania licencji modułów Systemu XL.
W praktyce, modernizacja sprzętu komputerowego i jego oprogramowania zawsze odbywa się na przestrzeni określonego czasu, a firma musi normalnie funkcjonować.
Do tego, aby zachować główną ideę pakietu System XL, czyli że jest on równocześnie podręcznikiem księgowości i informatyki, a do jego obsługi nie jest potrzebna specjalistyczna wiedza z informatyki, zaprojektowaliśmy następujące rozwiązanie:

Programy instalacji / aktualizacji modułów Systemu XL w wersji dla Excela 97 - 2003 uruchomione na komputerze z zainstalowanym Office 2007, zgłaszają informację, że dla Excela wersji 2007 istnieją specjalne programy i wymagają decyzji, czy pomimo to przeprowadzić instalację - konserwację modułu.
Po wyborze "Tak", program wykonana normalne zadania instalacji (co nie ma sensu) lub aktualizacji, gdy wskażemy na wcześniej zainstalowany moduł Systemu XL ( dla wersji Excela wcześniejszych niż 2007).
Po tak przeprowadzonej aktualizacji, moduł Systemu XL, przy starcie uruchamia okno: UWAGA - KONIECZNA DECYZJA, w którym użytkownik musi wybrać opcję pracy pod Excelem wersji 2007.
Zaprojektowaliśmy trzy możliwości:

1. Przekształcenie programu do nowej wersji Excela. Po wyborze tej opcji program oraz pliki danych użytkownika, zostaną przekszałcone do nowego formatu plików obsługiwanego przez Excel 2007. Od tej chwili (podobnie jak po wyborze opcji drugiej), należy korzystać z programu instalacji / aktualizacji dla wersji Excela 2007. 

2. Przekształcenie tylko programu do nowej wersji Excela 2007, a pozostawienie plików danych użytkownika w starym formacie Excela.
Opcja ta umożliwia przenoszenie plików danych użytkownika między komputerami ze starą wersją Exela i nową. Równocześnie w programie, w jego ustawieniach pracy, jest funkcja, która umożliwia zakończenie pracy programu w tej opcji, czyli przekształcenie plików danych użytkownika do nowej wersji Excela.

3. Pozostawienie programu bez zmian. W tej opcji program będzie normalnie pracował, ale przy każdym uruchomieniu będzie zgłaszał to okno wyboru opcji pracy. 

W ten sposób, użytkownik ma całkowitą swobodę, przy migracji swoich komputerów i oprogramowania do ich nowocześniejszych wersji. Musi tylko dokładnie zdawać sobie sprawę, w jakiej opcji pracuje program pod Excelem 2007. Może to zawsze sprawdzić, uruchamiając funkcje Ustawień jego pracy w Funkcjach pomocniczych Systemu XL (szersze informacje w pomocy kontekstowej modułów Systemu XL).

Podsumowując, przeniesienie modułu Systemu XL, ze "starego" komputera do nowego, gdzie jest zainstalowany nowy Office 2007, polega na przeniesieniu całego jego folderu z plikami do nowego komputera, wykonaniu aktualizacji modułem instalacji dla wersji Excela 97 - 2003 i jego uruchomieniu, a następnie wybraniu jednej z powyższych opcji pracy. UWAGA, istotne jest, aby przenoszony moduł był w nie starszej wersji, niż z 2005 roku. Chodzi o to, że w nowych wersjach pomijamy "aktualizacje" plików danych użytkownika wykonywane przez program, wcześniejsze niż z wersji sprzed 2005r.

Należy zwrócić uwagę, że System XL ma tak zaprojektowaną konstrukcję, która praktycznie pozwala go mieć na zewnętrznym dowolnym dysku i może być uruchamiany na dowolnym dostępnym komputerze, z zainstalowanym programem MS Office. 

Początek serwisu Początek aktualności | Powrót do informacji dodatkowych


Pomoc kontekstowa programu instalacji Systemu XL
To takie tymczasowe rozwiązanie, dla posiadaczy Windows XP i Office 2003. W takiej konfiguracji komputera, nie działa pomoc kontekstowa programów - szukamy rozwiązania...
Po instalacji modułów można zawsze "ręcznie" otworzyć plik pomocy kontekstowej, zrobić sobie poprostu skrót na pulpicie do pliky znajdującego się w folderze instalacji, a mającego nazwę zaczynającą się od literki "h" z rozszerzeniem nazwy "chm".
Pomoc kontekstowa programu instalacji to hinstal.chm - kliknij i pobierz.

Początek serwisu Początek aktualności | Powrót do informacji dodatkowych


Podstawowe informacje o JPK (11.01.2017)
Na podstawie treści strony Ministerstwa Finansów - www.mf.gov.pl

Podstawowe informacje
Źródło: Departament Kontroli Skarbowej

Czym jest JPK

Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.

Struktury logiczne JPK

Opublikowany zestaw 7 struktur obejmuje najważniejsze księgi podatkowe i dowody księgowe. Są to:
Struktura 1 – księgi rachunkowe – JPK_KR
Struktura 2 – wyciąg bankowy – JPK_WB
Struktura 3 – magazyn – JPK_MAG
Struktura 4 – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT
Struktura 5 – faktury VAT – JPK_FA
Struktura 6 – podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
Struktura 7 – ewidencja przychodów – JPK_EWP

Podmioty są zobowiązane przekazywać pliki JPK na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej w następujących terminach:

od 1 lipca 2016r. – duże podmioty
od 1 lipca 2018r. – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Comiesięczne przekazywanie postaci elektronicznej ewidencji zakupu i sprzedaży (JPK_VAT) odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w księgach.

Obowiązek comiesięcznego przekazywania pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) będzie obowiązywał od:

1 lipca 2016r. – duże podmioty
1 stycznia 2017r. – małe i średnie podmioty
1 stycznia 2018r. – mikro przedsiębiorcy

Obsługa zgłoszeń dotyczacych JPK

Wszystkie problemy i pytania w zakresie obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego należy kierować na adres info.e-deklaracje@mf.gov.pl.

Jak ustalić status przedsiębiorcy

Ustalenie statusu przedsiębiorcy dla potrzeb obowiązku JPK od 1 stycznia 2017 r.
Ministerstwo Finansów wyjaśnia wątpliwości związane z ustaleniem statusu przedsiębiorcy na potrzeby obowiązku JPK.

Mali i średni przedsiębiorcy są obowiązani składać JPK_VAT począwszy od
rozliczenia za miesiąc styczeń 2017 r. Nie dotyczy to mikroprzedsiębiorców.Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa podatnicy VAT, którzy prowadzą ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług przy użyciu programów komputerowych, mają obowiązek co miesiąc przekazywać za pomocą środków komunikacji elektronicznej informację o prowadzonej ewidencji (tj. JPK_VAT). Przesyłają ją w terminie do 25. dnia następnego miesiąca i wskazują miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

Stosownie do ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw informację o prowadzonej ewidencji składa się za miesiące od 1 lipca 2016 r. Przepisy przewidują jednak dwa wyjątki:

1. za okres od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. informacji JPK_VAT nie
składają mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (USDG),
2. za okres od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. informacji JPK_VAT nie
składają mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu USDG.

Począwszy od rozliczenia za styczeń 2017 r. mali i średni przedsiębiorcy są obowiązani składać JPK_VAT.

Jak ustalić status przedsiębiorcy

W celu zakwalifikowania przedsiębiorcy do kategorii mikro, małego lub średniego, wystarczy, by przesłanki określone dla danej kategorii przedsiębiorców w USDG spełniał w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych. Przesłanki decydujące o zakwalifikowaniu do danej kategorii przedsiębiorców, tj. średnioroczne zatrudnienie oraz przekroczenie danego poziomu osiągniętego obrotu netto lub sumy aktywów bilansu muszą być spełnione łącznie. Aby przedsiębiorca miał status mikroprzedsiębiorcy i tym samym nie musiał przesyłać JPK od 1 stycznia 2017 r., nie może w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniać średniorocznie 10 i więcej pracowników oraz przekroczyć równowartości w złotych 2 milionów euro w odniesieniu do jednego ze wskaźników finansowych (tj. roczny obrót netto lub suma aktywów bilansu). W przypadku przesłanek wskazanych w USDG, zamiast badania osiągniętego rocznego obrotu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, można alternatywnie wziąć pod uwagę sumę aktywów bilansu przedsiębiorcy sporządzonego na koniec jednego z dwóch ostatnich lat obrotowych.

Początek serwisu Początek aktualności | Powrót do informacji dodatkowych


Księga PiR 2017

Zgodnie z rozporządzeniem Minstra Finansów, od 2017 roku obowiązuje nowy wzór Księgi Przychodów i Rozchodów. Nie będziemy tego komentować ani interpretować. Fakty są następujące: nowy wzór wprowadza dwie kolumny na koszty badań i rowzoju (opis kosztów i wartość) oraz kolumnę 15 - pustą w opisie. Wprowadzone kolumny nie mają wpływu na rozliczenia podatku PIT. Poświęciliśmy dużo godzin pracy, aby program pracował i drukował Księgi PiR równocześnie obsługiwał lata poprzednie, w starej wersji Księgi, no i od 2017 roku wg nowego wzoru.
Jak ktoś rozumie po cholerę ta zmiana - to jest szczęśliwy. My uważamy że to kretyniżm, ponieważ od zawsze istniała w Kiędze kolumna Uwagi, gdzie można by było wpisywać te "nowości".  Poniżej zamieszczamy pełne objaśnienia Ministerstwa Finansów - dotyczy to też opisów tych nowych kolumn w Księdze. Warto zapoznać się z nowościami związanymi z podsumowaniem roku i spisów z natury.

OBJAŚNIENIA DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
1. Przy dokonywaniu zapisów w księdze, wynikających z prowadzonych przez podatnika:
a) ewidencji sprzedaży,
b) ewidencji kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
c) ewidencji pożyczek i zastawionych rzeczy,
d) ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług
— nie wypełnia się kolumn 3—5 księgi.
2. Kolumna 1 jest przeznaczona do wpisania kolejnego numeru zapisów do księgi. Tym samym numerem należy oznaczyć dowód stanowiący podstawę dokonania zapisu.
3. W kolumnie 2 należy wpisywać dzień miesiąca wynikający z dokumentu stanowiącego podstawę dokonywania wpisu (datę poniesienia wydatku, otrzymania towaru lub uzyskania przychodu albo datę zestawienia sprzedaży).
4. W kolumnie 3 należy wpisywać numer faktury lub innego dowodu. Jeżeli zapisów dokonuje się na podstawie dziennego zestawienia sprzedaży, należy wpisywać numer zestawienia faktur.
5. Kolumny 4 i 5 są przeznaczone do wpisywania imion i nazwisk (nazw firm) oraz adresów kontrahentów (dostawców lub odbiorców), z którymi zawarte zostały transakcje dotyczące zakupu surowców, materiałów, towarów itp. lub sprzedaży wyrobów gotowych (towarów), gdy transakcje te udokumentowane są fakturami i paragonami. Kolumn tych nie wypełnia się w wypadku zapisówdotyczących przychodu ze sprzedaży na podstawie dziennych zestawień sprzedaży oraz dowodów wewnętrznych.
6. W kolumnie 6 należy wpisać rodzaje przychodów lub wydatków. Określenie to powinno zwięźle oddawać istotę dokonanego zdarzenia gospodarczego, np. zakup blachy, zapłata za niklowanie obręczy, wypłata wynagrodzeń za okres …….. .
7. Kolumna 7 jest przeznaczona do wpisywania przychodów ze sprzedaży wyrobów (towarów handlowych) i sprzedaży usług. Podatnicy prowadzący działalność kantorową w kolumnie tej wpisują miesięczną kwotę przychodu (sprzedaży wartości dewizowych) wynikającą z ewidencji kupna i sprzedaży wartości dewizowych.
W przypadku prowadzenia działalności polegającej na udzielaniu pożyczek pod zastaw (w lombardach) do kolumny 7 wpisuje się na koniec miesiąca kwotę prowizji stanowiącą wartość spłaconych w danym miesiącu odsetek lub różnicę między kwotą uzyskaną ze sprzedaży zastawionych rzeczy a kwotą udzielonych pożyczek.
8. Kolumna 8 jest przeznaczona do wpisywania pozostałych przychodów, np. przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku, otrzymanych kar umownych, wynagrodzenia płatnika.
9. Kolumna 9 jest przeznaczona do wpisywania łącznej kwoty przychodów zewidencjonowanych w kolumnach 7 i 8.
10. Kolumna 10 jest przeznaczona do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu. Podatnicy prowadzący działalność kantorową w kolumnie tej wpisują miesięczną kwotę zakupionych wartości dewizowych, wynikającą z ewidencji kupna i sprzedaży wartości dewizowych.
11. Kolumna 11 jest przeznaczona do wpisywania kosztów ubocznych związanych z zakupem, np. kosztów dotyczących transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze.
12. Kolumna 12 jest przeznaczona do wpisywania wynagrodzeń brutto wypłacanych pracownikom (w gotówce i w naturze). Wynagrodzenia w naturze, jeżeli przedmiotem świadczeń w naturze są rzeczy lub usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej pracodawcy, wpisuje się według przeciętnych cen stosowanych wobec innych odbiorców, a w pozostałych przypadkach — na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia. Wpisu dokonuje się:
a) na podstawie listy płac lub innych dowodów, na których pracownik potwierdza własnym podpisem kwoty otrzymanych wynagrodzeń w gotówce i w naturze — w przypadku
wypłaty wynagrodzenia w kasie,
b) na podstawie innych dowodów, np. dowodu potwierdzającego przekazanie wynagrodzenia na rachunek pracownika — jeżeli wynagrodzenie nie jest wypłacane w kasie.
W kolumnie tej ewidencjonuje się również wynagrodzenia wypłacane osobom z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło.
13. Kolumna 13 jest przeznaczona do wpisywania pozostałych kosztów (poza wymienionymi w kolumnach 10—12), z wyjątkiem kosztów, których zgodnie z art. 23 ustawy o podatku dochodowym nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów. W kolumnie tej wpisuje się w szczególności takie wydatki, jak: czynsz za lokal, opłatę za energię elektryczną, gaz, wodę, c.o., opłatę za telefon, zakup paliw, wydatki dotyczące remontów, amortyzację środków trwałych, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracowników w części finansowanej przez pracodawcę, składki na ubezpieczenie wypadkowe pracowników, wartość zakupionego wyposażenia. Wydatki z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika należy wpisywać w tej kolumnie po zakończeniu miesiąca na podstawie miesięcznego zestawienia
poniesionych wydatków. Suma wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, w poszczególnych miesiącach, ustalona od początku roku podatkowego, nie może przekraczać kwoty wynikającej z ewidencji przebiegu pojazdu za ten sam okres, to jest kwoty wynikającej z przemnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach przez właściwego ministra. Zapisów dotyczących kosztów podróży służbowej, w tym również diet właściciela oraz osób z nim współpracujących, dokonuje się na podstawie rozliczenia tych kosztów sporządzonego na dowodzie wewnętrznym, zwanym rozliczeniem podróży służbowej. Do rozliczenia należy dołączyć dowody (faktury) potwierdzające poszczególne wydatki. Jeżeli uzyskanie dowodu (faktury) nie było możliwe, pracownik musi złożyć pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania. Nie wymagają udokumentowania fakturami diety oraz wydatki objęte ryczałtem, a także koszty przejazdu własnym samochodem pracownika.
14. Kolumna 14 jest przeznaczona do wpisywania łącznej kwoty wydatków wykazanych w kolumnach 12 i 13.
15. W przypadku, o którym mowa w art. 113 ust. 5 ustawy o VAT, podatnicy dokonują, po zakończeniu miesiąca, w którym nastąpiło przekroczenie wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, korekty zapisów dotyczących kosztów uzyskania przychodów o tę część naliczonego podatku od towarów i usług, którą odliczają od podatku należnego.
16. Kolumna 15 jest wolna. W kolumnie tej można wpisywać inne zaszłości gospodarcze poza wymienionymi w kolumnach 1—13. W kolumnie tej można również wpisywać wydatki odnoszące się do przychodów miesiąca lub roku następnego (lat następnych).
17. Kolumna 16 jest przeznaczona do wpisywania kosztów działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e ustawy o podatku dochodowym. Po zakończeniu roku należy zsumować te koszty. W kolumnie tej należy wpisać wszystkie koszty działalności badawczo-rozwojowej, niezależnie od tego, jaka ich część będzie odliczona od podstawy opodatkowania.
18. Kolumna 17 jest przeznaczona do wpisywania uwag co do treści zapisów w kolumnach 2—16. Kolumna ta może być także wykorzystywana np. do wpisywania pobranych zaliczek, obrotu opakowaniami zwrotnymi. W kolumnie tej mogą być także ewidencjonowane przychody faktycznie przez podatnika otrzymane. W przypadku wyboru w następnym roku podatkowym opodatkowaniaw formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, limit otrzymanych przychodów w poprzednim roku podatkowym w kwocie stanowiącej równowartość 25 000 euro jest — zgodnie z art. 21 ust. 1b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym — warunkiem korzystania z kwartalnego sposobu wpłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
19. Po zakończeniu miesiąca wpisy dokonane w danym miesiącu należy podkreślić, a dane z kolumn 7—14 zsumować. Wynikłe z podsumowania kwoty należy podkreślić. Podatnik może pod podsumowaniem danego miesiąca wpisać w poszczególnych kolumnach sumy od początku roku do miesiąca poprzedzającego dany miesiąc i w kolejnej pozycji wpisać w poszczególnych kolumnach sumę od początku roku.
20. Jeżeli podatnik nie dokonuje podsumowania zapisów kolejnych miesięcy narastająco od początku roku, po zakończeniu roku podatkowego musi na oddzielnej stronie w księdze sporządzić zestawienie roczne. W tym celu należy wpisać do właściwych kolumn sumy z poszczególnych miesięcy i dodać je.
21. W celu ustalenia wartości poszczególnych składników spisu z natury materiałów i towarów handlowych według cen nabycia należy ustalić procentowy wskaźnik kosztów ubocznych zakupu (kolumna 11) w stosunku do ogólnej wartości zakupu towarów handlowych i materiałów zewidencjonowanych (w kolumnie 10) (suma kosztów ubocznych zakupu przemnożona przez 100 i podzielona przez wartość zakupu). O tak ustalony wskaźnik należy podwyższyć jednostkowy koszt zakupu, a następnie ustalić wartość poszczególnych składników spisu z natury. Podatnik może również dokonać wyceny wartości materiałów i towarów handlowych według cen zakupu, tj. bez podwyższenia tej ceny o wskaźnik kosztów ubocznych zakupu.
22. W celu ustalenia dochodu osiągniętego w roku podatkowym należy na oddzielnej stronie księgi:
1) ustalić wartość osiągniętego przychodu w roku podatkowym (kolumna 9);
2) ustalić wysokość poniesionych w roku podatkowym kosztów uzyskania przychodów w sposób następujący:
a) do wartości spisu z natury na początek roku podatkowego doliczyć wartość zakupu towarów handlowych (materiałów) z kolumn 10 i 11, a następnie pomniejszyć o
wartość spisu z natury sporządzonego na koniec roku podatkowego,
b) kwotę wynikającą z tego obliczenia powiększyć o kwotę wydatków z kolumny 14 oraz pomniejszyć o wartość wynagrodzeń w naturze w tej części, w której wydatki (koszty)
związane z wynagrodzeniami w naturze zostały zaksięgowane w innych kolumnach księgi przychodów i rozchodów (np. w gastronomii koszty zakupu materiałów i
towarów handlowych zużytych do przygotowania posiłków dla pracowników zostały wpisane w kolumnie 10);
3) wartość osiągniętego przychodu (kolumna 9) pomniejszyć o wysokość poniesionych w roku podatkowym kosztów uzyskania przychodu, obliczonych zgodnie z objaśnieniami
zawartymi w pkt 2; wynikająca z tego obliczenia różnica stanowi kwotę dochodu osiągniętego w roku podatkowym.
23. Określony w ust. 22 sposób obliczenia dochodu dotyczy również podatników sporządzających spis z natury (np. na koniec miesiąca lub jeśli sporządzenie spisu z natury zarządził naczelnik urzędu skarbowego).
24. Przykład obliczenia dochodu:
1) Przychód (kolumna 9) 455 600,75
2) Wysokość kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym:
a) wartość spisu z natury na początek roku podatkowego 58 678,28
b) plus wydatki na zakup towarów handlowych i materiałów (kolumna 10) 289 288,56
c) plus wydatki na koszty uboczne zakupu (kolumna 11) 10 320,40
d) minus wartość spisu z natury na koniec roku podatkowego 46 524,32
e) plus kwota pozostałych wydatków (kolumna 14) 78 328,09
f) minus wartość wynagrodzeń w naturze ujętych w innych kolumnach księgi 4 826,00
Razem koszty uzyskania przychodu 385 265,01
3) Ustalenie dochodu osiągniętego w roku podatkowym:
a) przychód (pkt 1) 455 600,75
b) minus koszty uzyskania przychodów (pkt 2) 385 265,01
Dochód (a—b) 70 335,74
25. Zasady określone w ust. 1—24 stosuje się odpowiednio w przypadku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w imieniu podatnika przez biuro rachunkowe.

Początek serwisu Początek aktualności | Powrót do informacji dodatkowych


  25.10.2017
KODY URZĘDÓW SKARBOWYCH posortowane niegłupio (wg miast)
dla modułu JPK_VAT XL z Systemu XL (www.systemxl.com)
KOD Urząd
0402 URZĄD SKARBOWY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM
2002 URZĄD SKARBOWY W AUGUSTOWIE
2802 URZĄD SKARBOWY W BARTOSZYCACH
1002 URZĄD SKARBOWY W BEŁCHATOWIE
2402 URZĄD SKARBOWY W BĘDZINIE
0602 URZĄD SKARBOWY W BIAŁEJ PODLASKIEJ
1402 URZĄD SKARBOWY W BIAŁOBRZEGACH
3202 URZĄD SKARBOWY W BIAŁOGARDZIE
2003 PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W BIAŁYMSTOKU
2004 DRUGI URZĄD SKARBOWY W BIAŁYMSTOKU
2071 PODLASKI URZĄD SKARBOWY W BIAŁYMSTOKU
2403 PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W BIELSKU-BIAŁEJ
2404 DRUGI URZĄD SKARBOWY W BIELSKU-BIAŁEJ
2472 DRUGI ŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY W BIELSKU-BIAŁEJ
2005 URZĄD SKARBOWY W BIELSKU PODLASKIM
0603 URZĄD SKARBOWY W BIŁGORAJU
1202 URZĄD SKARBOWY W BOCHNI
0202 URZĄD SKARBOWY W BOLESŁAWCU
2803 URZĄD SKARBOWY W BRANIEWIE
0403 URZĄD SKARBOWY W BRODNICY
1602 URZĄD SKARBOWY W BRZEGU
1203 URZĄD SKARBOWY W BRZESKU
1003 URZĄD SKARBOWY W BRZEZINACH
1802 URZĄD SKARBOWY W BRZOZOWIE
2602 URZĄD SKARBOWY W BUSKU-ZDROJU
0404 PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W BYDGOSZCZY
0405 DRUGI URZĄD SKARBOWY W BYDGOSZCZY
0406 TRZECI URZĄD SKARBOWY W BYDGOSZCZY
0471 KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD SKARBOWY W BYDGOSZCZY
0203 URZĄD SKARBOWY W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
2405 URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU
2202 URZĄD SKARBOWY W BYTOWIE
0604 URZĄD SKARBOWY W CHEŁMIE
0407 URZĄD SKARBOWY W CHEŁMNIE
3037 URZĄD SKARBOWY W CHODZIEŻY
2203 URZĄD SKARBOWY W CHOJNICACH
2406 URZĄD SKARBOWY W CHORZOWIE
3203 URZĄD SKARBOWY W CHOSZCZNIE
1204 URZĄD SKARBOWY W CHRZANOWIE
1403 URZĄD SKARBOWY W CIECHANOWIE
2407 URZĄD SKARBOWY W CIESZYNIE
3002 URZĄD SKARBOWY W CZARNKOWIE
2408 URZĄD SKARBOWY W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH
2409 PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE
2410 DRUGI URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE
2204 URZĄD SKARBOWY W CZŁUCHOWIE
2411 URZĄD SKARBOWY W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
1205 URZĄD SKARBOWY W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
1803 URZĄD SKARBOWY W DĘBICY
3204 URZĄD SKARBOWY W DRAWSKU POMORSKIM
0812 URZĄD SKARBOWY W DREZDENKU
2804 URZĄD SKARBOWY W DZIAŁDOWIE
0204 URZĄD SKARBOWY W DZIERŻONIOWIE
2805 URZĄD SKARBOWY W ELBLĄGU
2806 URZĄD SKARBOWY W EŁKU
1404 URZĄD SKARBOWY W GARWOLINIE
2205 PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W GDAŃSKU
2206 DRUGI URZĄD SKARBOWY W GDAŃSKU
2207 TRZECI URZĄD SKARBOWY W GDAŃSKU
2271 POMORSKI URZĄD SKARBOWY W GDAŃSKU
2208 PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W GDYNI
2209 DRUGI URZĄD SKARBOWY W GDYNI
2807 URZĄD SKARBOWY W GIŻYCKU
2412 PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W GLIWICACH
2413 DRUGI URZĄD SKARBOWY W GLIWICACH
0205 URZĄD SKARBOWY W GŁOGOWIE
1004 URZĄD SKARBOWY W GŁOWNIE
1603 URZĄD SKARBOWY W GŁUBCZYCACH
3003 URZĄD SKARBOWY W GNIEŹNIE
3205 URZĄD SKARBOWY W GOLENIOWIE
0422 URZĄD SKARBOWY W GOLUBIU-DOBRZYNIU
1206 URZĄD SKARBOWY W GORLICACH
0802 URZĄD SKARBOWY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
1405 URZĄD SKARBOWY W GOSTYNINIE
3004 URZĄD SKARBOWY W GOSTYNIU
0233 URZĄD SKARBOWY W GÓRZE
2006 URZĄD SKARBOWY W GRAJEWIE
1406 URZĄD SKARBOWY W GRODZISKU MAZOWIECKIM
3005 URZĄD SKARBOWY W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
1407 URZĄD SKARBOWY W GRÓJCU
0408 URZĄD SKARBOWY W GRUDZIĄDZU
3206 URZĄD SKARBOWY W GRYFICACH
3207 URZĄD SKARBOWY W GRYFINIE
2015 URZĄD SKARBOWY W HAJNÓWCE
0605 URZĄD SKARBOWY W HRUBIESZOWIE
2808 URZĄD SKARBOWY W IŁAWIE
0409 URZĄD SKARBOWY W INOWROCŁAWIU
0606 URZĄD SKARBOWY W JANOWIE LUBELSKIM
3006 URZĄD SKARBOWY W JAROCINIE
1804 URZĄD SKARBOWY W JAROSŁAWIU
2414 URZĄD SKARBOWY W JASTRZĘBIU-ZDROJU
1805 URZĄD SKARBOWY W JAŚLE
0206 URZĄD SKARBOWY W JAWORZE
2415 URZĄD SKARBOWY W JAWORZNIE
0207 URZĄD SKARBOWY W JELENIEJ GÓRZE
2603 URZĄD SKARBOWY W JĘDRZEJOWIE
3007 PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W KALISZU
3008 DRUGI URZĄD SKARBOWY W KALISZU
3072 DRUGI WIELKOPOLSKI URZĄD SKARBOWY W KALISZU
3208 URZĄD SKARBOWY W KAMIENIU POMORSKIM
0208 URZĄD SKARBOWY W KAMIENNEJ GÓRZE
2210 URZĄD SKARBOWY W KARTUZACH
2416 PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W KATOWICACH
2417 DRUGI URZĄD SKARBOWY W KATOWICACH
2604 PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W KIELCACH
2605 DRUGI URZĄD SKARBOWY W KIELCACH
2671 ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD SKARBOWY W KIELCACH
2614 URZĄD SKARBOWY W KAZIMIERZY WIELKIEJ
1604 URZĄD SKARBOWY W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
3009 URZĄD SKARBOWY W KĘPNIE
2809 URZĄD SKARBOWY W KĘTRZYNIE
1605 URZĄD SKARBOWY W KLUCZBORKU
2418 URZĄD SKARBOWY W KŁOBUCKU
0209 URZĄD SKARBOWY W KŁODZKU
1806 URZĄD SKARBOWY W KOLBUSZOWEJ
3010 URZĄD SKARBOWY W KOLE
2007 URZĄD SKARBOWY W KOLNIE
3209 URZĄD SKARBOWY W KOŁOBRZEGU
3011 URZĄD SKARBOWY W KONINIE
2606 URZĄD SKARBOWY W KOŃSKICH
3210 PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W KOSZALINIE
3211 DRUGI URZĄD SKARBOWY W KOSZALINIE
3012 URZĄD SKARBOWY W KOŚCIANIE
2211 URZĄD SKARBOWY W KOŚCIERZYNIE
1408 URZĄD SKARBOWY W KOZIENICACH
1207 PIERWSZY URZĄD SKARBOWY KRAKÓW
1208 URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-KROWODRZA
1209 URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-NOWA HUTA
1210 URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-PODGÓRZE
1211 URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-PRĄDNIK
1212 URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-STARE MIASTO
1213 URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-ŚRÓDMIEŚCIE
1228 DRUGI URZĄD SKARBOWY KRAKÓW
1271 MAŁOPOLSKI URZĄD SKARBOWY W KRAKOWIE
1613 URZĄD SKARBOWY W KRAPKOWICACH
0607 URZĄD SKARBOWY W KRASNYMSTAWIE
0608 URZĄD SKARBOWY W KRAŚNIKU
1807 URZĄD SKARBOWY W KROŚNIE
0803 URZĄD SKARBOWY W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
3013 URZĄD SKARBOWY W KROTOSZYNIE
1005 URZĄD SKARBOWY W KUTNIE
2212 URZĄD SKARBOWY W KWIDZYNIE
1409 URZĄD SKARBOWY W LEGIONOWIE
0210 URZĄD SKARBOWY W LEGNICY
1808 URZĄD SKARBOWY W LESKU
3014 URZĄD SKARBOWY W LESZNIE
1809 URZĄD SKARBOWY W LEŻAJSKU
2213 URZĄD SKARBOWY W LĘBORKU
1214 URZĄD SKARBOWY W LIMANOWEJ
0410 URZĄD SKARBOWY W LIPNIE
1447 URZĄD SKARBOWY W LIPSKU
1810 URZĄD SKARBOWY W LUBACZOWIE
0211 URZĄD SKARBOWY W LUBANIU
0609 URZĄD SKARBOWY W LUBARTOWIE
0212 URZĄD SKARBOWY W LUBINIE
0610 PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W LUBLINIE
0611 DRUGI URZĄD SKARBOWY W LUBLINIE
0612 TRZECI URZĄD SKARBOWY W LUBLINIE
0671 LUBELSKI URZĄD SKARBOWY W LUBLINIE
2419 URZĄD SKARBOWY W LUBLIŃCU
0213 URZĄD SKARBOWY W LWÓWKU ŚLĄSKIM
1811 URZĄD SKARBOWY W ŁAŃCUCIE
1006 URZĄD SKARBOWY W ŁASKU
0621 URZĄD SKARBOWY W ŁĘCZNEJ
1028 URZĄD SKARBOWY W ŁĘCZYCY
2008 URZĄD SKARBOWY W ŁOMŻY
1410 URZĄD SKARBOWY W ŁOSICACH
1007 URZĄD SKARBOWY W ŁOWICZU
1008 PIERWSZY URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-BAŁUTY
1009 DRUGI URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-BAŁUTY
1010 PIERWSZY URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-GÓRNA
1011 DRUGI URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-GÓRNA
1012 URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-POLESIE
1013 URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE
1014 URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-WIDZEW
1071 ŁÓDZKI URZĄD SKARBOWY W ŁODZI
0613 URZĄD SKARBOWY W ŁUKOWIE
1411 URZĄD SKARBOWY W MAKOWIE MAZOWIECKIM
2214 URZĄD SKARBOWY W MALBORKU
1215 URZĄD SKARBOWY W MIECHOWIE
1812 URZĄD SKARBOWY W MIELCU
3015 URZĄD SKARBOWY W MIĘDZYCHODZIE
0804 URZĄD SKARBOWY W MIĘDZYRZECZU
2420 URZĄD SKARBOWY W MIKOŁOWIE
0214 URZĄD SKARBOWY W MILICZU
1412 URZĄD SKARBOWY W MIŃSKU MAZOWIECKIM
1413 URZĄD SKARBOWY W MŁAWIE
0411 URZĄD SKARBOWY W MOGILNIE
2009 URZĄD SKARBOWY W MOŃKACH
2421 URZĄD SKARBOWY W MYSŁOWICACH
2422 URZĄD SKARBOWY W MYSZKOWIE
1216 URZĄD SKARBOWY W MYŚLENICACH
3212 URZĄD SKARBOWY W MYŚLIBORZU
0412 URZĄD SKARBOWY W NAKLE NAD NOTECIĄ
1606 URZĄD SKARBOWY W NAMYSŁOWIE
2810 URZĄD SKARBOWY W NIDZICY
1823 URZĄD SKARBOWY W NISKU
0215 URZĄD SKARBOWY W NOWEJ RUDZIE
0805 URZĄD SKARBOWY W NOWEJ SOLI
1414 URZĄD SKARBOWY W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
2811 URZĄD SKARBOWY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM
1217 URZĄD SKARBOWY W NOWYM SĄCZU
1218 URZĄD SKARBOWY W NOWYM TARGU
3016 URZĄD SKARBOWY W NOWYM TOMYŚLU
1607 URZĄD SKARBOWY W NYSIE
3038 URZĄD SKARBOWY W OBORNIKACH
2812 URZĄD SKARBOWY W OLECKU
0216 URZĄD SKARBOWY W OLEŚNICY
1608 URZĄD SKARBOWY W OLEŚNIE
1219 URZĄD SKARBOWY W OLKUSZU
2813 URZĄD SKARBOWY W OLSZTYNIE
2871 WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD SKARBOWY W OLSZTYNIE
0217 URZĄD SKARBOWY W OŁAWIE
2607 URZĄD SKARBOWY W OPATOWIE
1015 URZĄD SKARBOWY W OPOCZNIE
1609 PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W OPOLU
1610 DRUGI URZĄD SKARBOWY W OPOLU
1671 OPOLSKI URZĄD SKARBOWY W OPOLU
0614 URZĄD SKARBOWY W OPOLU LUBELSKIM
1415 URZĄD SKARBOWY W OSTROŁĘCE
2608 URZĄD SKARBOWY W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
1416 URZĄD SKARBOWY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
3017 URZĄD SKARBOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
2814 URZĄD SKARBOWY W OSTRÓDZIE
3018 URZĄD SKARBOWY W OSTRZESZOWIE
1220 URZĄD SKARBOWY W OŚWIĘCIMIU
1417 URZĄD SKARBOWY W OTWOCKU
1016 URZĄD SKARBOWY W PABIANICACH
1029 URZĄD SKARBOWY W PAJĘCZNIE
0615 URZĄD SKARBOWY W PARCZEWIE
1418 URZĄD SKARBOWY W PIASECZNIE
2423 URZĄD SKARBOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH
3019 URZĄD SKARBOWY W PILE
2609 URZĄD SKARBOWY W PIŃCZOWIE
1017 URZĄD SKARBOWY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
2815 URZĄD SKARBOWY W PISZU
3039 URZĄD SKARBOWY W PLESZEWIE
1419 URZĄD SKARBOWY W PŁOCKU
1420 URZĄD SKARBOWY W PŁOŃSKU
1018 URZĄD SKARBOWY W PODDĘBICACH
0234 URZĄD SKARBOWY W POLKOWICACH
3020 URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-GRUNWALD
3021 URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-JEŻYCE
3022 URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
3023 PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W POZNANIU
3025 URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-WINOGRADY
3026 URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-WILDA
3071 PIERWSZY WIELKOPOLSKI URZĄD SKARBOWY W POZNANIU
1221 URZĄD SKARBOWY W PROSZOWICACH
1611 URZĄD SKARBOWY W PRUDNIKU
2221 URZĄD SKARBOWY W PRUSZCZU GDAŃSKIM
1421 URZĄD SKARBOWY W PRUSZKOWIE
1422 URZĄD SKARBOWY W PRZASNYSZU
1813 URZĄD SKARBOWY W PRZEMYŚLU
1814 URZĄD SKARBOWY W PRZEWORSKU
1448 URZĄD SKARBOWY W PRZYSUSZE
2424 URZĄD SKARBOWY W PSZCZYNIE
2215 URZĄD SKARBOWY W PUCKU
0616 URZĄD SKARBOWY W PUŁAWACH
1423 URZĄD SKARBOWY W PUŁTUSKU
3213 URZĄD SKARBOWY W PYRZYCACH
2425 URZĄD SKARBOWY W RACIBORZU
1424 PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W RADOMIU
1425 DRUGI URZĄD SKARBOWY W RADOMIU
1473 TRZECI MAZOWIECKI URZĄD SKARBOWY W RADOMIU
1019 URZĄD SKARBOWY W RADOMSKU
0413 URZĄD SKARBOWY W RADZIEJOWIE
0617 URZĄD SKARBOWY W RADZYNIU PODLASKIM
3027 URZĄD SKARBOWY W RAWICZU
1020 URZĄD SKARBOWY W RAWIE MAZOWIECKIEJ
1815 URZĄD SKARBOWY W ROPCZYCACH
2426 URZĄD SKARBOWY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
2427 URZĄD SKARBOWY W RYBNIKU
0622 URZĄD SKARBOWY W RYKACH
0414 URZĄD SKARBOWY W RYPINIE
1816 PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W RZESZOWIE
1822 DRUGI URZĄD SKARBOWY W RZESZOWIE
1871 PODKARPACKI URZĄD SKARBOWY W RZESZOWIE
2610 URZĄD SKARBOWY W SANDOMIERZU
1817 URZĄD SKARBOWY W SANOKU
0423 URZĄD SKARBOWY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
1426 URZĄD SKARBOWY W SIEDLCACH
2428 URZĄD SKARBOWY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
2010 URZĄD SKARBOWY W SIEMIATYCZACH
1021 URZĄD SKARBOWY W SIERADZU
1427 URZĄD SKARBOWY W SIERPCU
2611 URZĄD SKARBOWY W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
1022 URZĄD SKARBOWY W SKIERNIEWICACH
0806 URZĄD SKARBOWY W SŁUBICACH
3028 URZĄD SKARBOWY W SŁUPCY
2216 URZĄD SKARBOWY W SŁUPSKU
1428 URZĄD SKARBOWY W SOCHACZEWIE
1429 URZĄD SKARBOWY W SOKOŁOWIE PODLASKIM
2011 URZĄD SKARBOWY W SOKÓŁCE
2217 URZĄD SKARBOWY W SOPOCIE
2429 URZĄD SKARBOWY W SOSNOWCU
2471 PIERWSZY ŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY W SOSNOWCU
1818 URZĄD SKARBOWY W STALOWEJ WOLI
2612 URZĄD SKARBOWY W STARACHOWICACH
3214 URZĄD SKARBOWY W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
2218 URZĄD SKARBOWY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
2613 URZĄD SKARBOWY W STASZOWIE
1612 URZĄD SKARBOWY W STRZELCACH OPOLSKICH
0218 URZĄD SKARBOWY W STRZELINIE
1819 URZĄD SKARBOWY W STRZYŻOWIE
1222 URZĄD SKARBOWY W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
0813 URZĄD SKARBOWY W SULĘCINIE
2012 URZĄD SKARBOWY W SUWAŁKACH
3029 URZĄD SKARBOWY W SZAMOTUŁACH
3215 PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE
3216 DRUGI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE
3217 TRZECI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE
3271 ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE
3218 URZĄD SKARBOWY W SZCZECINKU
2816 URZĄD SKARBOWY W SZCZYTNIE
1430 URZĄD SKARBOWY W SZYDŁOWCU
3030 URZĄD SKARBOWY W ŚREMIE
0219 URZĄD SKARBOWY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
3031 URZĄD SKARBOWY W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ
0220 URZĄD SKARBOWY W ŚWIDNICY
0807 URZĄD SKARBOWY W ŚWIEBODZINIE
0415 URZĄD SKARBOWY W ŚWIECIU
3219 URZĄD SKARBOWY W ŚWINOUJŚCIU
1820 URZĄD SKARBOWY W TARNOBRZEGU
1223 PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W TARNOWIE
1224 DRUGI URZĄD SKARBOWY W TARNOWIE
2430 URZĄD SKARBOWY W TARNOWSKICH GÓRACH
2219 URZĄD SKARBOWY W TCZEWIE
0618 URZĄD SKARBOWY W TOMASZOWIE LUBELSKIM
1023 URZĄD SKARBOWY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
0416 PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W TORUNIU
0417 DRUGI URZĄD SKARBOWY W TORUNIU
0221 URZĄD SKARBOWY W TRZEBNICY
0418 URZĄD SKARBOWY W TUCHOLI
3032 URZĄD SKARBOWY W TURKU
2431 URZĄD SKARBOWY W TYCHACH
1821 URZĄD SKARBOWY W USTRZYKACH DOLNYCH
1225 URZĄD SKARBOWY W WADOWICACH
0222 URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU
3220 URZĄD SKARBOWY W WAŁCZU
1431 URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-BEMOWO
1432 URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-BIELANY
1433 URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-MOKOTÓW
1434 URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-PRAGA
1435 PIERWSZY URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE
1436 DRUGI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE
1437 URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-TARGÓWEK
1438 URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-URSYNÓW
1439 URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-WAWER
1440 URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-WOLA
1449 TRZECI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE
1471 PIERWSZY MAZOWIECKI URZĄD SKARBOWY W WARSZAWIE
1472 DRUGI MAZOWIECKI URZĄD SKARBOWY W WARSZAWIE
0419 URZĄD SKARBOWY W WĄBRZEŹNIE
3033 URZĄD SKARBOWY W WĄGROWCU
2220 URZĄD SKARBOWY W WEJHEROWIE
1441 URZĄD SKARBOWY W WĘGROWIE
1226 URZĄD SKARBOWY W WIELICZCE
1024 URZĄD SKARBOWY W WIELUNIU
1027 URZĄD SKARBOWY W WIERUSZOWIE
0420 URZĄD SKARBOWY WE WŁOCŁAWKU
0619 URZĄD SKARBOWY WE WŁODAWIE
2615 URZĄD SKARBOWY WE WŁOSZCZOWIE
2432 URZĄD SKARBOWY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
3034 URZĄD SKARBOWY W WOLSZTYNIE
1442 URZĄD SKARBOWY W WOŁOMINIE
0223 URZĄD SKARBOWY W WOŁOWIE
3035 URZĄD SKARBOWY WE WRZEŚNI
0224 URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-FABRYCZNA
0225 URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-KRZYKI
0226 URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-PSIE POLE
0227 URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-STARE MIASTO
0228 URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-ŚRÓDMIEŚCIE
0229 PIERWSZY URZĄD SKARBOWY WE WROCŁAWIU
0271 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY WE WROCŁAWIU
0814 URZĄD SKARBOWY WE WSCHOWIE
2013 URZĄD SKARBOWY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
1443 URZĄD SKARBOWY W WYSZKOWIE
2433 URZĄD SKARBOWY W ZABRZU
1227 URZĄD SKARBOWY W ZAKOPANEM
2014 URZĄD SKARBOWY W ZAMBROWIE
0620 URZĄD SKARBOWY W ZAMOŚCIU
2434 URZĄD SKARBOWY W ZAWIERCIU
0230 URZĄD SKARBOWY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH
1025 URZĄD SKARBOWY W ZDUŃSKIEJ WOLI
1026 URZĄD SKARBOWY W ZGIERZU
0231 URZĄD SKARBOWY W ZGORZELCU
0808 PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE
0809 DRUGI URZĄD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE
0871 LUBUSKI URZĄD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE
0232 URZĄD SKARBOWY W ZŁOTORYI
3036 URZĄD SKARBOWY W ZŁOTOWIE
1444 URZĄD SKARBOWY W ZWOLENIU
0810 URZĄD SKARBOWY W ŻAGANIU
0811 URZĄD SKARBOWY W ŻARACH
0421 URZĄD SKARBOWY W ŻNINIE
2435 URZĄD SKARBOWY W ŻORACH
1445 URZĄD SKARBOWY W ŻUROMINIE
1446 URZĄD SKARBOWY W ŻYRARDOWIE
2436 URZĄD SKARBOWY W ŻYWCU

Początek serwisu Początek aktualności | Powrót do informacji dodatkowych